KWARTALNIK NAUKOWY
Logo SRIL
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
strona główna
SRiL in EnglishAdres Redakcji:
Kwartalnik naukowy "Studia Regionalne i Lokalne"
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: sril.euroreg@uw.edu.pl
www: www.studreg.uw.edu.pl
 
 ISSN: 1509-4995
 Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
 
http://www.euroreg.uw.edu.pl/ http://www.rsa.euroreg.uw.edu.pl http://scholar.com.pl/sklep.php
vertical line
INFORMACJE DLA AUTORÓW

W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Informacje ogólne

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej (jako załącznik w formacie *.doc lub *.docx) na adres sril.euroreg@uw.edu.pl. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wysłanie kopii maila ze zgłoszeniem artykułu do pozostałych współautorów artykułu (np. poprzez wpisanie ich adresów mailowych w polu "Kopia do", "CC", "DW-Do Wiadomości" itp.).

Artykuły naukowe powinny spełniać następujące wymogi formalne:

Tekst powinien być poprzedzony nie dłuższym niż 100 słów streszczeniem zawierającym informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Abstrakt pozwoli czytelnikowi szybko zorientować się do jakich pojęć autor się odnosi. Jest to "wizytówka artykułu", w której czytelnik powinien znaleźć informacje o celu artykułu i/lub opisywanego w artykule badania, jego zakresie, wykorzystanych metodach oraz najważniejszych wynikach. Oprócz abstraktu należy również podać nie więcej niż 6 słów kluczowych (rzeczowniki w liczbie pojedynczej, również określenia wielowyrazowe). Abstrakt, tytuł i słowa kluczowe należy podać w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wskazanie autora głównego i podanie jej/jego nazwiska jako pierwszego. Wszyscy autorzy są zobowiązani podać swój adres e-mail oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji wraz z jej adresem pocztowym). Informacje te zostaną umieszczone w przypisie do nazwiska danego autora na początku artykułu. Dodatkowo prosimy o podanie pocztowych adresów korespondencyjnych wszystkich Autorów artykułu.

Długość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków typograficznych). Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku, w tym miejscu, w jakim docelowo mają się znaleźć w opublikowanym artykule. Wszystkie mapy, ilustracje oraz schematy prosimy zamieszczać w treści artykułu w formacie wektorowym (np. CDR) z zachowaniem białego tła. W przypadku schematów i wykresów (tworzonych np. w programach Word lub Excel) prosimy o wklejanie ich w formie edytowalnej (jako obiekt graficzny a nie obraz lub mapa bitowa). Z uwagi na specyfikę Kwartalnika redakcja zwraca szczególną uwagę na jakość map - przede wszystkim pod względem merytorycznym (dobór właściwej metody prezentacji kartograficznej, odwzorowania, skali, czytelna legenda, podanie skali lub umieszczenie podziałki itp.) jak i technicznym (czytelność mapy, w tym także podpisów na mapie).

Tekst artykułu oraz abstrakt powinny być napisane z wykorzystaniem strony biernej. Cytowanie i powołania na innych autorów powinny być oznaczone w tekście poprzez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji (np. Kowalski 1998, Nowak 1976a) zgodnie z regułami stylu harwardzkiego. W przypadku dosłownych cytatów należy dodatkowo podać numer strony oraz umieścić cytowany fragment w cudzysłowie. Pełną bibliografię należy dołączyć na końcu artykułu, przy czym wszystkie pozycje przywołane w tekście powinny ściśle odpowiadać pozycjom w bibliografii.

Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły ani zwrotu nadesłanych materiałów.

Publikowanym w "Studiach Regionalnych i Lokalnych" artykułom stawiamy najwyższe wymagania nie tylko merytoryczne i formalne, ale także etyczne. Niedopuszczalnym jest nieujawnianie informacji o osobach bądź podmiotach, które w istotny sposób przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy, rzeczowy). Informacje takie powinny znaleźć się w informacjach o autorach artykułu, podziękowaniach lub przypisie na początku tekstu np. dotyczącym źródła finansowania badań z podaniem pełnej nazwy instytucji finansującej. Wśród autorów artykułu nie należy również wymieniać osób, których wkład w powstanie tekstu był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca. Wszelkie wykryte tego typu praktyki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Nadsyłając tekst jego autor/autorzy deklarują jednocześnie że są jego faktycznymi i jedynymi autorami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany nigdzie wcześniej ani nieoddany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie, niezależnie od charakteru wydawnictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości tej deklaracji (w tym także poprzez wykorzystanie programu antyplagiatowego). W przypadku artykułów wieloautorskich osoba zgłaszająca tekst do Kwartalnika oświadcza jednocześnie, iż jest do tego upoważniona przez pozostałych współautorów.

Nadsyłając tekst jego autor/autorzy deklarują jednocześnie że są posiadaczami praw autorskich do artykułu bądź recenzji (utworu), oraz że tekst (utwór) nie narusza praw autorskich osób trzecich. Pisemne potwierdzenie tego stanu rzeczy następuje jedynie w przypadku artykułów przyjętych do druku, w formie (podpisywanej osobiście przez autora/autorów) umowy licencyjnej (licencja niewyłączna) z wydawcą Kwartalnika. Umowa wysyłana jest do autorów w toku dalszych prac edytorsko-redakcyjnych nad kolejnymi numerami Kwartalnika.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów dostępna jest tutaj.

 

Procedura recenzowania

W trosce o wysoką jakość artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, jak również z uwagi na potrzebę maksymalnego zobiektywizowania oceny nadsyłanych tekstów, redakcja Kwartalnika "Studia Regionalne i Lokalne" wprowadziła 6-etapową procedurę recenzowania. Recenzowane są wszystkie artykuły naukowe; nie są poddawane recenzji nadsyłane recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji. Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości recenzentów (patrz: schemat poniżej).

Pierwszym etapem procedury recenzowania (1) jest ocena formalna artykułu, dokonywana przez sekretarza redakcji. Kryteria oceny na tym etapie dotyczą: długości artykułu, informacji o autorze/autorach, obecności tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych (po polsku i angielsku), odpowiedniej formy cytowań i odwołań, obecności bibliografii. Jeśli którekolwiek z kryteriów technicznych nie jest spełnione artykuł odsyłany jest do autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów.

Kolejny etap (2) to dokonywane przez sekretarza redakcji usunięcie z pliku z artykułem wszelkich informacji o tożsamości autora/autorów (zarówno z treści pliku jak i meta-danych tj. właściwości pliku).

Trzeci etap (3) to wstępna recenzja wewnętrzna, dokonywana przez członków redakcji przy wsparciu merytorycznym ze strony redaktorów tematycznych współpracujących z redakcją. Na tym etapie artykuł oceniany jest, w pierwszej kolejności, pod kątem spełniania kryterium oryginalności tekstu (m.in. z użyciem programu antyplagiatowego). W przypadku rażącego naruszenia zasad etyki związanych z publikacją tekstów naukowych (nadesłanie cudzego tekstu, cytowanie cudzych tekstów bez podania źródła, nadesłanie własnego, wcześniej opublikowanego tekstu) redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu oraz przekazania informacji do instytucji podanej w afiliacji autora. Drugie kryterium oceny stosowane podczas wstępnej, wewnętrznej recenzji artykułu to zgodność artykułu z profilem tematycznym Kwartalnika "Studia Regionalne i Lokalne" tzn. czy artykuł ma charakter naukowy, czy dotyczy rozwoju lokalnego lub regionalnego, czy zawiera odniesienia przestrzenne. Jeśli odpowiedź na powyższe trzy pytania jest pozytywna, następuje wybór recenzentów, do których zostanie przesłany tekst.

Czwarty etap (4) procedury recenzowania to recenzja zewnętrzna, dokonywana przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez autora artykułu. W przypadku tekstów autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja zewnętrzna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: istotność naukowa prezentowanego zagadnienia, oryginalność metody/ujęcia tematu, spójność i logika wywodu, jasne sformułowanie i zrealizowanie celu artykułu, poprawność argumentowania i wnioskowania, adekwatność tytułu, odpowiednia bibliografia i ilustracja graficzna, jak również długość artykułu. Dokonując ostatecznej oceny artykułu recenzent ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji: przyjąć do druku bez poprawek, przyjąć do druku po wprowadzeniu poprawek, odesłać artykuł. Dodatkowo recenzent formułuje ocenę artykułu w formie opisowej, wskazując np. które elementy artykułu wymagają poprawienia. O dalszych losach artykułu decydują wyniki obu recenzji, zaś w przypadkach wątpliwych dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego recenzenta i/lub podjęcie decyzji w gronie redakcji na podstawie wyników obu recenzji. Jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna (opcja: odesłać artykuł) artykuł zostaje odrzucony.

W następnym kroku (etap 5) autor/autorzy artykułu informowani są o wynikach recenzji oraz otrzymują jej treść. W przypadku gdy dopuszczenie do druku wymaga wprowadzenia poprawek autor/autorzy mają możliwość poprawienia tekstu (zgodnie z sugestiami recenzenta/ów) oraz ustosunkowania się do uwag recenzenta/ów.
Poprawiony artykuł jest kierowany ponownie do oceny recenzentów (tych samych, którzy dokonywali pierwszej oceny) (etap 6). Jeżeli obaj recenzenci zaakceptują wprowadzone zmiany artykuł kierowany jest do publikacji. W przeciwnym wypadku następuje odrzucenie artykułu, który nie może być poprawiany po raz drugi.

Procedura recenzji ma charakter anonimowy (double-blind review process) przy czym jest to nie tylko kryterium techniczne (usunięcie z treści i właściwości pliku informacji o tożsamości autor/autorów), ale także faktyczne. Jeśli wybrany recenzent uzna, iż na podstawie treści artykułu domyśla się, kto jest autorem tekstu, zgłasza ten fakt redakcji, która przydziela innego recenzenta. Podobne rozwiązanie stosowane jest w sytuacji, gdy wybrany recenzent uważa, że nie ma odpowiednich kompetencji merytorycznych do oceny artykułu.

Schemat

 

Etyka wydawnicza i oświadczenie o niedozwolonych praktykach

W "Stduiach Regionalnych i Lokalnych" wspieramy przestrzeganie najlepszych standardów etyki publikacyjnej i podejmujemy wszelkie możliwe środki zapobiegające nadużyciom i niedozwolonym praktykom w zakresie publikowania. Integralność publikowanych treści jest dla nas kluczową kwestią. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów etycznych zarówno podczas recenzji i prac redakcyjnych, jak i publikacji artykułów. W tym celu wszystkie zaangażowane w proces publikacyjny podmioty, tj. autorzy, recenzenci, członkowie rady naukowej i członkowie redakcji są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących etyki publikacyjnej opisanych poniżej.

Czasopismo przyjmuje jedynie artykuły dotychczas nieopublikowane i nie złożone do recenzji w innym czasopiśmie. Wszystkie manuskrypty przechodzą procedurę antyplagiatową za pomocą specjalnego oprogramowania. Nieetyczne praktyki (np. ghostwriting, guest authorship lub plagiat) nie są akceptowane. W uzasadnionych wypadkach w artykule powinna zostać zawarta informacja o źródle finansowania badań. Publikacja w czasopiśmie oparta jest na niewyłącznej umowie licencyjnej, podpisywanej z autorami zatwierdzonych artykułów.

Nieetyczne praktyki dotyczące autorstwa obejmują:

Guest authorship polega na przypisaniu autorstwa jedynie w celu zwiększenia szans na publikację artykułu lub też statusu opublikowanego artykułu. Autor-gość nie ma przy tym żadnego istotnego wkładu w badania ani tekst artykułu, nie spełnia więc żadnego z kryteriów dotyczących autorstwa.

Honorary/gift authorship to autorstwo oparte wyłącznie na luźnym powiązaniu danej osoby z badaniem. Przykładem może być "autorstwo" przypisane kierownikowi wydziału, na którym realizowane było badanie.

Ghost authorship dotyczy osób, które uczestniczą w badaniach, analizie danych i/lub pisaniu artykułów, ale nie są wymieniani ani ujawniani w spisie autorów lub w podziękowaniach. Przykładem mogą być nieujawnieni współpracownicy czy młodsi pracownicy piszący artykuły dla swoich przełożonych. Każda osoba, która wniosła znaczący wkład do artykułu –poprzez udział w badaniach i/lub pisaniu artykułu, powinna być wymieniona w spisie autorów lub w podziękowaniach, wraz z podaniem informacji o afiliacji.

Anonimowe autorstwo stanowi niedozwoloną praktyką ponieważ kwestie autorstwa artykułu naukowego powinny być przejrzyste i spełniać standardy publicznej odpowiedzialności. Nie należy używać pseudonimów ani anonimowo publikować artykułów naukowych. W niezwykle rzadkich przypadkach, gdy autor może przedstawić wiarygodne potwierdzenie, że umieszczenie jego nazwiska w dokumencie może spowodować poważne problemy (np. zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego lub utraty zatrudnienia), redaktor czasopisma może zdecydować o opublikowaniu anonimowych treści.

Piractwo definiuje się jako niedozwolone zwielokrotnianie lub wykorzystywanie pomysłów, danych lub metod innych osób bez ich zezwolenia. Podstawą piractwa jest zatem oszustwo i kradzież własności intelektualnej. Intencją sprawcy jest nieprawdziwe przedstawianie tez lub metod jako własnych.

Plagiat jest formą piractwa, która polega na skopiowaniu cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu, którym może być obraz, grafika, fotografia a także cała publikacja naukowa lub jej fragment. Na ogół plagiat wiąże się z wykorzystaniem materiałów od innych osób, ale może także polegać na powielaniu przez badaczy ich własnych, wcześniej opublikowanych prac informacji o pochodzeniu treści (auto-plagiat).

Procedura w przypadku podejrzenia wystąpienia niedozwolonej praktyki

Każdy może powiadomić redakcję czasopisma o podejrzeniu wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych, a także o piractwie i plagiacie (również anonimowo, choć ta opcja wyklucza możliwość wyjaśnień). Jeżeli powiadomienie odnosi się do artykułu poddawanego recenzji, procedura recenzyjna zostaje zawieszona. Recenzent jest informowany o zawieszeniu. Wszelkie zawiadomienia o niedozwolonych i nieetycznych zachowaniach w zakresie badań i publikacji naukowych są rozpatrywane przez redakcję czasopisma. Dochodzenie obejmuje analizę zawiadomienia, weryfikację podstaw oskarżenia, prośbę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie (w razie potrzeby), poinformowanie autora o zarzutach wobec jego pracy, analizę otrzymanych wyjaśnień oraz, w uzasadnionych przypadkach, zgłoszenie nieprawidłowości do odpowiednich instytucje lub organów. Obejmują one: bezpośredniego przełożonego autora, kierownika jednostki/instytucji, komisję etyczną właściwą dla danej dyscypliny, instytucję finansującą.

 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności autorów:

 • Rzetelność Autorzy są odpowiedzialni za prezentowanie swoich badań w artykule w sposób rzetelny, uczciwy i bezpośredni, bez fabrykowania lub manipulowania danymi, ukrywania istotnych faktów lub danych, a także źródła finansowania i autorstwa
 • Oryginalność Autorzy powinni dostarczyć tylko oryginalne artykuły, które nie są zgłoszone do recenzji lub opublikowane w innym czasopiśmie lub publikacji książkowej
 • Poufność Relacje autor-redaktor opierają się na poufności. Autorzy powinni zachować poufność komunikacji z redakcją czasopisma. Autorzy, zwłaszcza w przypadku artykułów wieloautorskich, powinni wskazać kanał komunikacji (adres mailowy) poprzez który odbywać się będzie komunikacja podczas procedury recenzyjnej i publikacyjnej

Wskazanie autorów i innych osób zaangażowanych w badania i/lub powstawanie artykułu jest obowiązkiem osób, które wykonały pracę badawczą (badaczy), a nie osób, które publikują dzieło (redaktorzy, wydawcy). Badacze powinni ustalić, które osoby wniosły wystarczający wkład w pracę, aby uzasadnić uznanie ich jako autorów artykułu. Osoby, które wniosły wkład w badania lub tworzenie artykułu, ale których wkład nie był na tyle duży, aby uzasadnić autorstwo, powinny być wskazane w podziękowaniach. Wszystkie osoby, które spełniają kryterium autorstwa lub podziękowania, powinny zostać wskazane. Każda osoba zidentyfikowana jako autor lub wskazana w podziękowaniach powinna spełniać odpowiednie wymogi. Osoby wymienione jako autorzy powinni zatwierdzić manuskrypt przed publikacją. Ostateczną podstawą identyfikacji autorów jest ustalenie odpowiedzialności za zgłoszoną pracę.

 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności recenzentów:

 • Terminowe dostarczenie pisemnej, bezstronnej, merytorycznej recenzji zawierającej informacje o wartości naukowej artykułu wraz z uzasadnieniem końcowej oceny
 • Ocena rzetelności, oryginalności i jasności artykułu oraz jego doniosłości naukowej i możliwości zainteresowania czytelników czasopisma
 • Unikanie osobistych komentarzy lub krytyki
 • Utrzymanie poufności procesu recenzji: nieujawnianie i nieomawianie ze osobami trzecimi informacji dotyczących recenzowanego artykułu i jego treści
 • Ocena czy metody opisane w artykule są opisane na tyle szczegółowo, aby umożliwić czytelnikowi ocenę wartości naukowej badania i powtórzenie badania, jeśli jest to pożądane
 • Ocena czy artykuł przytacza wszystkie publikacje istotne z punktu widzenia jego treści
 • Natychmiastowe powiadomienie redaktora o niemożności sporządzenia recenzji w wyznaczonym terminie i podanie nazwisk potencjalnych innych recenzentów
 • Poinformowanie redaktora o potencjalnym osobistym lub finansowym konflikcie interesów i rezygnacja z wykonania recenzji jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu
 • Przestrzeganie instrukcji redaktora dotyczących standardów, jakie redakcja stawia recenzjom w odniesieniu do zakresu, treści i jakości recenzji
 • Przekazanie przemyślanej, rzetelnej i konstruktywnej oceny nadesłanego dzieła oraz ewentualnych materiałów uzupełniających
 • Ocena wartości naukowej, oryginalności i zakresu artykułu; wskazanie obszarów wymagających poprawy; rekomendowanie akceptacji, poprawienia lub odrzucenia artykułu wg przyjętej w redakcji skali oceny
 • Wskazanie wszelkich podejrzeń natury etycznej, takich jak znaczne podobieństwo między recenzowanym artykułem a innym tekstem już opublikowanym lub złożonym do recenzji w innym czasopiśmie
 • Powstrzymanie się od bezpośredniego kontaktu z autorem

 

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności redaktorów (i, jeśli ma to zastosowanie, rady naukowej):

 • Dostarczenie wskazówek dla autorów w zakresie przygotowania i przesłania artykułów
 • Traktowanie wszystkich autorów w sposób uczciwy, uprzejmy, obiektywny, sprawiedliwy i przejrzysty
 • Sformułowanie i upublicznienie polityki w zakresie konfliktu interesów dotyczącego wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji, w tym redaktorów, autorów prac i recenzentów
 • Przeprowadzenie dochodzenia w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu w związku podejrzeniem wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych
 • Informowanie odpowiednich instytucji o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania
 • Ochrona poufności artykułu
 • Ustanowienie i stosowanie systemu skutecznej i szybkiej recenzji dokonywanej przez niezależnych ekspertów
 • Podejmowanie decyzji redakcyjnych w rozsądnym terminie i przekazywanie ich w jasny i konstruktywny sposób
 • Przeciwdziałanie znaczącym opóźnieniom procedury recenzyjnej i/lub wydawniczej
 • Ustanowienie jasnych wytycznych dla autorów dotyczących dopuszczalnych praktyk w zakresie publikacji artykułów, w szczególności tych wymaganych do powtórzenia badań, przed i po publikacji
 • Ustanowienie procedury odwołania od decyzji recenzentów i redakcji czasopisma
 • Opracowanie mechanizmów współpracy z wydawcą w celu zapewnienia terminowej publikacji zaakceptowanych artykułów
 • Jasne komunikowanie standardów i zasad redakcyjnych
 • Wybór recenzentów na podstawie zgodności treści artykułu z ich kompetencjami, wiedzą i zainteresowaniami badawczymi
 • Ustanowienie procedury recenzji zapewniającej jej poufność i terminowość
 • Dostarczanie recenzentom pisemnych, wyraźnych instrukcji na temat oczekiwań co do zakresu, treści, jakości i terminowości recenzji w celu uzyskania uczciwej, konstruktywnej i rzetelnej oceny recenzowanego artykułu
 • Zadbanie o to, aby recenzenci informowali o potencjalnych konfliktach interesów i zrezygnowali z recenzowania, jeśli nie mogą pozostać bezstronni
 • Zapewnienie recenzentom odpowiedniego czasu na wykonanie recenzji