Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Dla autorów

Dla autorów

W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Informacje ogólne

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej (jako załącznik w formacie *.doc lub *.docx) na adres sril.euroreg@uw.edu.pl. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wysłanie kopii maila ze zgłoszeniem artykułu do pozostałych współautorów artykułu (np. poprzez wpisanie ich adresów mailowych w polu "Kopia do", "CC", "DW-Do Wiadomości" itp.).

Artykuły naukowe powinny spełniać następujące wymogi formalne:

Tekst powinien być poprzedzony nie dłuższym niż 100 słów streszczeniem zawierającym informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Abstrakt pozwoli czytelnikowi szybko zorientować się do jakich pojęć autor się odnosi. Jest to "wizytówka artykułu", w której czytelniczka powinna znaleźć informacje o celu artykułu i/lub opisywanego w artykule badania, jego zakresie, wykorzystanych metodach oraz najważniejszych wynikach. Oprócz abstraktu należy również podać nie więcej niż 6 słów kluczowych (rzeczowniki w liczbie pojedynczej, również określenia wielowyrazowe). Abstrakt, tytuł i słowa kluczowe należy podać w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wskazanie autora/ki głównego/j i podanie jej/jego nazwiska jako pierwszego. Wszyscy autorzy i autorki są zobowiązani podać swój adres e-mail oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji wraz z jej adresem pocztowym). Informacje te zostaną umieszczone w przypisie do nazwiska danej autorki na początku artykułu. Dodatkowo prosimy o podanie pocztowych adresów korespondencyjnych wszystkich autorów artykułu.

Długość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków typograficznych). Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku, w tym miejscu, w jakim docelowo mają się znaleźć w opublikowanym artykule. Wszystkie mapy, ilustracje oraz schematy prosimy zamieszczać w treści artykułu w formacie wektorowym (np. CDR) z zachowaniem białego tła. W przypadku schematów i wykresów (tworzonych np. w programach Word lub Excel) prosimy o wklejanie ich w formie edytowalnej (jako obiekt graficzny a nie obraz lub mapa bitowa). Z uwagi na specyfikę Kwartalnika redakcja zwraca szczególną uwagę na jakość map - przede wszystkim pod względem merytorycznym (dobór właściwej metody prezentacji kartograficznej, odwzorowania, skali, czytelna legenda, podanie skali lub umieszczenie podziałki itp.) jak i technicznym (czytelność mapy, w tym także podpisów na mapie).

Tekst artykułu oraz abstrakt powinny być napisane z wykorzystaniem strony biernej. Cytowanie i powołania na innych autorów powinny być oznaczone w tekście poprzez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji (np. Kowalski 1998, Nowak 1976a) zgodnie z regułami stylu harwardzkiego. W przypadku dosłownych cytatów należy dodatkowo podać numer strony oraz umieścić cytowany fragment w cudzysłowie. Pełną bibliografię należy dołączyć na końcu artykułu, przy czym wszystkie pozycje przywołane w tekście powinny ściśle odpowiadać pozycjom w bibliografii.

Redakcja nie przewiduje honorariów za opublikowane artykuły ani zwrotu nadesłanych materiałów.

Publikowanym w "Studiach Regionalnych i Lokalnych" artykułom stawiamy najwyższe wymagania nie tylko merytoryczne i formalne, ale także etyczne. Niedopuszczalnym jest nieujawnianie informacji o osobach bądź podmiotach, które w istotny sposób przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy, rzeczowy). Informacje takie powinny znaleźć się w informacjach o autorach artykułu, podziękowaniach lub przypisie na początku tekstu np. dotyczącym źródła finansowania badań z podaniem pełnej nazwy instytucji finansującej. Wśród autorek artykułu nie należy również wymieniać osób, których wkład w powstanie tekstu był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca. Wszelkie wykryte tego typu praktyki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Nadsyłając tekst jego autorzy i autorki deklarują jednocześnie że są jego faktycznymi i jedynymi autorami i autorkami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany nigdzie wcześniej ani nieoddany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie, niezależnie od charakteru wydawnictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości tej deklaracji (w tym także poprzez wykorzystanie programu antyplagiatowego). W przypadku artykułów wieloautorskich osoba zgłaszająca tekst do Kwartalnika oświadcza jednocześnie, iż jest do tego upoważniona przez pozostałych współautorów.

Nadsyłając tekst jego autorzy i autorki deklarują jednocześnie że są posiadaczami praw autorskich do artykułu bądź recenzji (utworu), oraz że tekst (utwór) nie narusza praw autorskich osób trzecich. Pisemne potwierdzenie tego stanu rzeczy następuje jedynie w przypadku artykułów przyjętych do druku, w formie (podpisywanej osobiście przez autorów i autorki) umowy licencyjnej (licencja niewyłączna) z wydawcą Kwartalnika. Umowa wysyłana jest do autorek i autorów w toku dalszych prac edytorsko-redakcyjnych nad kolejnymi numerami Kwartalnika.

Po okresie rocznego embarga artykuy udostępniane są w Archiwum Kwartalnika na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Od momentu udostępnienia autorzy mogą publikować swoje artykuły bez ograniczeń w inetrnecie, korzystając z pliku udostępnionego w Archiwum.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów dostępna jest tutaj.

 

Procedura recenzowania

W trosce o wysoką jakość artykułów naukowych i recenzji książek publikowanych w naszym czasopiśmie, jak również z uwagi na potrzebę maksymalnego zobiektywizowania oceny nadsyłanych tekstów, redakcja Kwartalnika "Studia Regionalne i Lokalne" wprowadziła 6-etapową procedurę recenzowania. Recenzowane są wszystkie artykuły naukowe i recenzje książek; nie są poddawane recenzji sprawozdania z konferencji. Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i autorka, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości recenzentek (patrz: schemat poniżej).

Pierwszym etapem procedury recenzowania (1) jest ocena formalna artykułu, dokonywana przez sekretarza redakcji. Kryteria oceny na tym etapie dotyczą: długości artykułu, informacji o autorze/autorach, obecności tytułu, abstraktu oraz słów kluczowych (po polsku i angielsku), odpowiedniej formy cytowań i odwołań, obecności bibliografii. Jeśli którekolwiek z kryteriów technicznych nie jest spełnione artykuł odsyłany jest do autorki z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów.

Kolejny etap (2) to dokonywane przez sekretarza redakcji usunięcie z pliku z artykułem wszelkich informacji o tożsamości autora/autorów (zarówno z treści pliku jak i meta-danych tj. właściwości pliku).

Trzeci etap (3) to wstępna recenzja wewnętrzna, dokonywana przez członków i członkinie redakcji przy wsparciu merytorycznym ze strony redaktorów i redaktorek tematycznych współpracujących z redakcją. Na tym etapie artykuł oceniany jest, w pierwszej kolejności, pod kątem spełniania kryterium oryginalności tekstu (m.in. z użyciem programu antyplagiatowego). W przypadku rażącego naruszenia zasad etyki związanych z publikacją tekstów naukowych (nadesłanie cudzego tekstu, cytowanie cudzych tekstów bez podania źródła, nadesłanie własnego, wcześniej opublikowanego tekstu) redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu oraz przekazania informacji do instytucji podanej w afiliacji autora. Drugie kryterium oceny stosowane podczas wstępnej, wewnętrznej recenzji artykułu to zgodność artykułu z profilem tematycznym Kwartalnika "Studia Regionalne i Lokalne" tzn. czy artykuł ma charakter naukowy, czy dotyczy rozwoju lokalnego lub regionalnego, czy zawiera odniesienia przestrzenne. Jeśli odpowiedź na powyższe trzy pytania jest pozytywna, następuje wybór recenzentek, do których zostanie przesłany tekst.

Czwarty etap (4) procedury recenzowania to recenzja zewnętrzna, dokonywana przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez autorkę artykułu. W przypadku tekstów autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jedna z recenzentek jest afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja zewnętrzna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: istotność naukowa prezentowanego zagadnienia, oryginalność metody/ujęcia tematu, spójność i logika wywodu, jasne sformułowanie i zrealizowanie celu artykułu, poprawność argumentowania i wnioskowania, adekwatność tytułu, odpowiednia bibliografia i ilustracja graficzna, jak również długość artykułu. Dokonując ostatecznej oceny artykułu recenzentka ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji: przyjąć do druku bez poprawek, przyjąć do druku po wprowadzeniu poprawek, odesłać artykuł. Dodatkowo recenzent formułuje ocenę artykułu w formie opisowej, wskazując np. które elementy artykułu wymagają poprawienia. O dalszych losach artykułu decydują wyniki obu recenzji, zaś w przypadkach wątpliwych dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciej recenzentki i/lub podjęcie decyzji w gronie redakcji na podstawie wyników obu recenzji. Jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna (opcja: odesłać artykuł) artykuł zostaje odrzucony.

W następnym kroku (etap 5) autor/autorzy artykułu informowani są o wynikach recenzji oraz otrzymują jej treść. W przypadku gdy dopuszczenie do druku wymaga wprowadzenia poprawek autorka/autorki mają możliwość poprawienia tekstu (zgodnie z sugestiami recenzenta/ów) oraz ustosunkowania się do uwag recenzenta/ów.
Poprawiony artykuł jest kierowany ponownie do oceny recenzentów (tych samych, którzy dokonywali pierwszej oceny) (etap 6). Jeżeli obie recenzentki zaakceptują wprowadzone zmiany artykuł kierowany jest do publikacji. W przeciwnym wypadku następuje odrzucenie artykułu, który nie może być poprawiany po raz drugi.

Procedura recenzji ma charakter anonimowy (double-blind review process) przy czym jest to nie tylko kryterium techniczne (usunięcie z treści i właściwości pliku informacji o tożsamości autor/autorów), ale także faktyczne. Jeśli wybranya recenzentka uzna, iż na podstawie treści artykułu domyśla się, kto jest autorem tekstu, zgłasza ten fakt redakcji, która przydziela innego recenzenta. Podobne rozwiązanie stosowane jest w sytuacji, gdy wybranya recenzentka uważa, że nie ma odpowiednich kompetencji merytorycznych do oceny artykułu.

Schemat