Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki
Archiwum
Numer:

3(77)/2019

Donatas Burneika, Arūnas Pocius

Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania

DOI: 10.7366/1509499537701
Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania

The paper aims to discuss the major trends in changes of regional differences of economic wellbeing and the resulting spatial mobility of population as well as some regional consequences of these processes. The research is based on an empirical methodology, and visual analysis of mapped data is the main research method. Since the collapse of the Soviet Union, fast decrease of employment in industry and agriculture has damaged, first of all, peripheral regions and, later, resulted in mass emigration, which is still evident in most Lithuanian municipalities. The decrease of the number of jobs in these sectors and its increase in those located in different places meant that most residents of non-metropolitan regions had to find new jobs outside the localities in which they resided. This resulted in growing mobility of the population, expressed by growing foreign emigration, inner migrations, and commuting, which continue to shape the social structure of the country to the present day, as spatial structures change more slowly than modes of production. Differences in wellbeing, which appeared at the end of the 20th century, played a role in accelerating emigration processes, which are still damaging local labour supply and economic development in many regions.

Regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie

Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki regionalnych zróżnicowań dobrostanu ekonomicznego i wynikającej z nich przestrzennej mobilności ludności, a także niektórych regionalnych konsekwencji tych procesów. Główną metodą wykorzystywaną w badaniu była analiza wizualna map. Po rozpadzie Związku Radzieckiego szybki spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie miał niekorzystny wpływ przede wszystkim na regiony peryferyjne, doprowadzając w konsekwencji do masowej emigracji, której skutki są wciąż widoczne w większości litewskich gmin. Zmiany te oznaczały, że większość mieszkańców regionów pozamiejskich musiała znaleźć nową pracę poza miejscem zamieszkania. Spowodowało to wzrost mobilności ludności skutkujący rosnącą emigracją zagraniczną, migracjami wewnętrznymi i dojazdami do pracy. Ponieważ struktury przestrzenne zmieniają się wolniej niż sposoby produkcji, wymienione zjawiska do dziś kształtują strukturę społeczną kraju. Różnice w dobrobycie, które pojawiły się pod koniec XX w., przyspieszyły procesy emigracyjne, które nadal mają negatywny wpływ na lokalną podaż pracy i rozwój gospodarczy w wielu regionach.

Afiliacja:
Donatas Burneika: Lithuanian Social Research Centre, A. Goštauto 9, Vilnius, Lithuania; ORCID: 0000-0003-3933-3761; donatas.geo@gmail.com
Arūnas Pocius: Lithuanian Social Research Centre, A. Goštauto 9, Vilnius, Lithuania; arunas.pocius@dsti.lt