On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(87)2022

Marcin Wajda

The Allocation for Regional Programmes – Analysis and Assessment of the Proposals Contained in the Draft of Partnership Agreement for the Implementation of the Cohesion Policy 2021–2027 in Poland

DOI: 10.7366/1509499518704
Alokacja środków na programy regionalne – analiza i ocena propozycji zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

Celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny alokacji środków z polityki spójności, przeznaczonych na poszczególne programy regionalne w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021–2027. Poza środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus analizie poddano również środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dystrybuowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji, oraz środki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przeanalizowano również proponowaną alokację środków finansowych dla poszczególnych regionów w kontekście dotychczasowych doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania programów regionalnych w Polsce. Przeprowadzona analiza potwierdziła zmniejszenie w perspektywie 2021–2027 znaczenia programów regionalnych w kształtowaniu polityki rozwoju regionów ze względu na zmniejszenie puli rozdzielanych środków.

The Allocation for Regional Programmes – Analysis and Assessment of the Proposals Contained in the Draft of Partnership Agreement for the Implementation of the Cohesion Policy 2021–2027 in Poland

The aim of the paper is to analyse the allocation of resources from the Cohesion Policy provided to individual regional programmes in the European Union’s 2021–2027 financial scheme. In addition to the European Regional Development Fund and the European Social Fund Plus funds, funds from the Just Transition Fund distributed under the European Funds for Just Transition programme, as well as funds from the European Funds for the Eastern Poland programme were also analysed. The analysis covers the proposition of allocation of funds to regions in the context of the experience gained so far in Poland in the implementation of regional programmes. The carried out analysis confirmed the decrease in the importance of regional programmes in shaping the Regional Development Policy in the 2021–2027 perspective due to the reduction in allocation.

Affiliation:
Marcin Wajda: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa; mwajda@sgh.waw.pl