On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(33)/2008

Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński

Functional Structure of Communities and Planning Works Advancement (2004–2006)

Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006)
Artykuł prezentuje część wyników badań przedstawionych w Raporcie o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2006 r., wykonanego w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury Ministerstwa Budownictwa jesienią 2007 roku. W tym miejscu uwaga została skoncentrowana na analizie pokrycia planami miejscowymi oraz zmian przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze w latach 2004–2006. W badaniach wykorzystano podział na kategorie (typy) funkcjonalne gmin, wyznaczone na podstawie przesłanek wynikających ze struktury administracyjno-osadniczej, przebiegu korytarzy transportowych oraz rodzaju i intensywności użytkowania.
Functional Structure of Communities and Planning Works Advancement (2004–2006)
The article presents selected results of studies presented in the Report of the State and Conditions of Planning Works as at the End of 2006. The report was prepared in the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, for the Ministry of Construction in autumn 2007. In this article attention is focused on the analysis of the Local Development Spatial Plans coverage and agricultural land changes in 2004–2006. In the studies, delimitation and classification based on the administrative-settlement structure, routes of the transport corridors and land use kind and intensity were taken into consideration.
Affiliation:
Tomasz Komornicki: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa); t.komorn@twarda.pan.pl
Przemysław Śleszyński: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa); psleszyn@twarda.pan.pl