On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(77)/2019

Karolina Anielska

Gentrification: How to recognize and measure it using available quantitative data

DOI: 10.7366/1509499537705
Gentryfikacja, jak ją rozpoznać i zmierzyć przy użyciu dostępnych danych ilościowych

Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie zagadnień dotyczących rozpoznawania i mierzenia procesu gentryfikacji metodami ilościowymi. W ramach artykułu omówiono definicję gentryfikacji, jej fazy i typy, czynniki mające wpływ na powstanie i rozwój procesu oraz wskaźniki pozwalające zdiagnozować to zjawisko, a także dokonano skróconego przeglądu dotychczasowych badań wykorzystujących te wskaźniki. Choć istnieje polska literatura na temat procesu gentryfikacji, odczuwalny jest brak zestawienia wskaźników gentryfikacji i warunków umożliwiających ich wykorzystanie. Dzięki wyznaczeniu wskaźników odpowiednich do analizy gentryfikacji w polskich miastach oraz ich przetestowaniu w studium przypadku procesu gentryfikacji w Krakowie artykuł ten może być pomocny przy tworzeniu metodyki badań empirycznych.

Gentrification: How to recognize and measure it using available quantitative data

The main purpose of this article is to systematize issues related to recognizing and measuring the gentrification process using quantitative methods. The article discusses the definition of gentrification, its phases and types, factors influencing the creation and development of the process, as well as gentrification indicators, and it briefly reviews existing research of their use. Although there are Polish publications on the process of gentrification, there is a perceptible lack of comparison of gentrification indicators and the conditions in which they are used. Thanks to the selection of indicators that are appropriate for gentrification analysis in Polish cities and their testing in a case study of the gentrification process in Kraków, Poland, this article may help to create a methodology for empirical research.

Affiliation:
Karolina Anielska: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; ORCI: 0000-0003-4697-7135; karolina.anielska@doctoral.uj.edu.pl