On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(80)/2020

Dominika Studzińska, Magdalena Szmytkowska

Dimensions of (in)visibility in the context of Polish migration to Germany. The case of Berlin

DOI: 10.7366/1509499528002
Konteksty (nie)widzialności w polskich migracjach do Niemiec. Przykład Berlina

Wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami migracji Polaków do Niemiec również przypisana im niewidzialność wykazuje znamienną ewolucję: od intencjonalnego ukrywania się do świadomego wtapiania się w lokalne struktury społeczno-przestrzenne. Szczególnym laboratorium różnorodności zachowań społecznych polskich migrantów jest Berlin, uchodzący za wielokulturową metropolię, przyciągający nowych obywateli, nie tylko w celach zarobkowych, ale coraz częściej – samorealizacji. O ile niewidzialność migrantów zarobkowych wynika raczej z wyobcowania w nowym kraju, o tyle przedstawiciele lifestyle migration świadomie wtapiają się i integrują z różnorodną kulturowo społecznością berlińską. Celem artykułu jest identyfikacja obecności i form codziennego funkcjonowania polskich migrantów w Berlinie w kontekście niewidzialności

Dimensions of (in)visibility in the context of Polish migration to Germany. The case of Berlin

Along with time-related changes in the migration of Poles to Germany, the invisibility that has been ascribed to them has also evolved: from intentional hiding to deliberate merging into local social and spatial structures. The city of Berlin, perceived as an open, modern and multicultural metropolis, is an exceptional laboratory of transformations and diversity of social behaviours shown by Polish migrants. It attracts new citizens who not only want to make a living here, but also – and more frequently – to achieve self-fulfilment. While the invisibility of the economic migrants is mainly a result of their alienation in a new country, the representatives of lifestyle migration deliberately merge into the culturally diverse society of Berlin and they try to identify with other social groups. The aim of this article is to identify the existence and forms of every-day functioning of Polish migrants in Berlin in the context of invisibility.

Affiliation:
Dominika Studzińska: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk; ORCID: 0000-0002-9779-223X; dominika.studzinska@ug.edu.pl
Magdalena Szmytkowska: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk; ORCID:  0000-0002-1504-6832; magdalena.szmytkowska@ug.edu.pl