On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(80)/2020

Natalia Bartkowiak-Bakun

Application of selected measures of the Rural Areas Development Programme for 2007–2013 in the context of sustainable rural development

DOI: 10.7366/1509499528006
Wykorzystanie wybranych działań PROW 2007–2013 w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

Celem artykułu jest określenie roli środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 we wzmacnianiu zmian rozwojowych. Do realizacji celu przeprowadzono postępowanie badawcze, w którym dokonano pomiaru rozwoju zrównoważonego dla roku 2015 (na trzech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej) oraz przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne badanego zjawiska. W następnym kroku dokonano pomiaru pozyskanych środków i przeprowadzono ocenę ich wpływu na zrównoważony rozwój. Pomiary wykonano z wykorzystaniem miary syntetycznej, rozpoznanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju a poziomem pozyskanych środków zrealizowano z wykorzystaniem analizy wariancji. Badaniami objęto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa wielkopolskiego. Otrzymane wyniki dowiodły występowania istotnych zróżnicowań w poziomie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.

Application of selected measures of the Rural Areas Development Programme for 2007–2013 in the context of sustainable rural development

The aim of the article is to measure the sustainable development of rural areas of the Wielkopolska region and define the role of the Rural Development Programme for 2007-2013 in reinforcing developmental changes. The conducted research measured sustainable development for the year 2015 (in three dimensions: economic, social and environmental), and shows the spatial variations of the analysed phenomenon. As the next step, the awarded funds were measured and their impact on sustainable development was assessed. The measurements were carried out with the use of a synthetic measure, while the relationship between the level of development and the level of the awarded funds was assessed using analysis of variance. The research comprised rural and rural urban municipalities in the region. The findings demonstrate significant variations in the level of sustainable rural development in the Wielkopolska region.

Affiliation:
Natalia Bartkowiak-Bakun: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, ul. Wojska Polskiego 28, 60-628 Poznań; ORCID: 0000-0003-3377-8540; natalia.bartkowiak@up.poznan.pl