On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(91)/2023

Przemysław Ciesiółka, Łukasz Mikuła, Paweł Churski, Bartłomiej Kołsut

Model of Functional and Spatial Structure in the Strategy of Supra-Local Development

DOI: 10.7366/1509499519101
Model struktury funkcjonalno‑przestrzennej w strategii rozwoju ponadlokalnego

W artykule zaprezentowany został model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju ponadlokalnego, który jest próbą przełożenia na grunt polski założeń nowego paradygmatu planistycznego, określanego w literaturze światowej jako strategiczne planowanie przestrzenne (spatial planning). Wykorzystano w tym względzie nowe regulacje prawne, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, które z uwagi na swoją dużą ogólność pozwalały na autorskie podejście do ich interpretacji i implementacji. Przedstawiono różne wymiary prób integracji planowania strategicznego i przestrzennego podejmowanych w polskim systemie prawnym na przestrzeni lat, aż do czasów współczesnych. Ponadto zdefiniowano rolę strategii rozwoju ponadlokalnego w zintegrowanym planowaniu rozwoju w Polsce, a także opisano różne typy obszarów funkcjonalnych, stanowiące punkt wyjścia do różnicowania zakresu modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Następnie pogłębiono opis najważniejszych elementów modelu, a także przedstawiono inne elementy wymiaru przestrzennego w nowych strategiach rozwoju ponadlokalnego. Wskazano na wartość dodaną integracji sfery planowania strategicznego i przestrzennego, która ma duże znaczenie dla poprawy ich skuteczności i efektywności oraz dla zwiększenia akceptacji społecznej wobec podejmowanych działań.

Model of Functional and Spatial Structure in the Strategy of Supra-Local Development

The article presents a model of functional-spatial structure in the strategy of supra-local development, which is an attempt to translate the assumptions of the new planning paradigm, referred to in the world literature as strategic spatial planning, into Polish ground. In this regard, the new legal regulations set forth in the Act of July 15, 2020 on amending the Act on the principles of development policy and certain other acts were used, which, due to their high generality, allowed the authors’ approach to their interpretation and implementation. The paper presents the various dimensions of integration of strategic and spatial planning undertaken in the Polish legal system over the years up to the present day. In addition, the role of supra-local development strategies in integrated development planning in Poland is defined, and different types of functional areas are described, which are the starting point for differentiating the scope of the functional-spatial structure model. Then the description of the most important elements of the model was deepened, and other elements of the spatial dimension in the new supra-local development strategies were presented. The added value of integrating the spheres of strategic and spatial planning was pointed out, which is important for improving their effectiveness and efficiency, as well as for increasing public acceptance of the measures taken.

Affiliation:
Przemysław Ciesiółka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań; ORCID: 0000-0001-9478-0500; przemko@amu.edu.pl
Łukasz Mikuła: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań; ORCID: 0000-0001-9276-4574; mikula@amu.edu.pl
Paweł Churski: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań; ORCID: 0000-0002-4152-1211; chur@amu.edu.pl
Bartłomiej Kołsut: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań; ORCID: 0000-0002-9248-4780; bartkol@amu.edu.pl