On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(49)/2012

Wiktor Adamus, Paweł Ptaszek

Development models of local communities in the multi-criteria decision-making process

Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie dwóch gmin (Słopnic i Tymbarku) podobieństw i różnic między strategicznymi kierunkami rozwoju. Artykuł ma charakter metodologiczny, wykorzystano w nim bowiem po raz pierwszy metodę decyzyjnego wielokryterialnego Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) do oceny korzyści i kosztów podstawowych kryteriów rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. W trakcie badania zidentyfikowano kluczowe czynniki rozwoju gmin dotyczące paradygmatu rozwoju endogenicznego oraz określono preferowany model rozwoju gmin w odniesieniu do ich profilu społeczno-ekonomicznego.
Development models of local communities in the multi-criteria decision-making process
The goal of the paper is to indicate similarities and differences between strategic priorities of socio-economic development on the basis of research conducted in two local communities: Tymbark and Slopnice. The paper is based on a methodological approach called the AHP method, which is used to evaluate the benefits and costs of the basic criteria of socio-economic development and prioritizing models of development. The research indicates key factors of local development in the framework of the endogenous development paradigm. Moreover, the preferred development models have been chosen in the compared communities.
Affiliation:
Wiktor Adamus: Zakład Metod Ilościowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków; wiktor.adamus@uj.edu.pl
Paweł Ptaszek: Zakład Metod Ilościowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków; pawel.ptaszek@poczta.onet.pl