On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(54)/2013

Janusz Heller, Marcin Bogdański

The Role of the University of Warmia and Mazury in the formation of the functional macroregion of the Olsztyn agglomeration

DOI: 10.7366/1509499545405
Pochodzenie terytorialne studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kontekście kształtowania się makroregionu funkcjonalnego Olsztyna
Celem prezentowanych badań było określenie roli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w procesach kształtowania makroregionu funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej. Za główne kryterium delimitacji przyjęto zasięg funkcji edukacyjnych olsztyńskiej uczelni. Wykorzystano do tego dane dotyczące pochodzenia kandydatów na studia w UWM zarejestrowanych w trakcie procedury rekrutacyjnej w latach 2011 i 2012. W pracy dokonano także analizy wpływu wybranych czynników na wielkość obszaru przestrzennego oddziaływania olsztyńskiej uczelni. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że oprócz obszaru województwa warmińsko-mazurskiego makroregion funkcjonalny aglomeracji olsztyńskiej obejmuje także sąsiadujące z nim gminy województw podlaskiego i mazowieckiego.
The Role of the University of Warmia and Mazury in the formation of the functional macroregion of the Olsztyn agglomeration
The aim of the present research is to describe the role of the Warmia and Mazury University in the formation of the functional macroregion in the Olsztyn agglomeration. The main criterion used to delimitate the macroregion of Olsztyn is the range of educational services of the biggest university in Warmia and Mazury. The authors use data relating to the place of living of the candidates who registered during the recruitment process in 2011 and 2012. They also analyze the impact of selected factors on the size of the area of Olsztyn university’s spatial influence. The research results show that the functional macroregion of the Olsztyn agglomeration covers, apart from the Warmia and Mazury voivodship, also the neighbouring districts of the Podlaskie and the Mazowieckie voivodships.
Affiliation:
Janusz Heller: Katedra Makroekonomii, Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 2, 10-725 Olsztyn; j.heller@uwm.edu.pl
Marcin Bogdański: Katedra Makroekonomii, Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. K. Obitza 2, 10-725 Olsztyn; marcin.bogdanski@uwm.edu.pl