On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(83)2021

Mariusz Kwiatkowski

Revitalisation and Local Cohesion. The Role of Social Economy

DOI: 10.7366/1509499518304
Rewitalizacja a spójność lokalna. Rola ekonomii społecznej

Celem artykułu jest przedstawienie zarysu koncepcji rewitalizacji jako interwencji publicznej służącej wzmocnieniu spójności lokalnej. Koncepcja akcentuje wieloaspektowy, partycypacyjny i inkluzyjny charakter rewitalizacji. Artykuł zawiera argumenty na rzecz następujących tez: (1) Rewitalizacja powinna być nie tylko doraźną reakcją na kumulację stanów kryzysowych, ale długofalowym działaniem na rzecz spójności lokalnej; (2) Długofalowy sukces rewitalizacji zależy od skali i jakości zaangażowania mieszkańców, szczególnie mieszkańców ze środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem; (3) Włączenie podmiotów ekonomii społecznej do procesu rewitalizacji stanowi istotny czynnik wzmocnienia spójności lokalnej.

Revitalisation and Local Cohesion. The Role of Social Economy

The aim of the article is to present an outline of the concept of revitalisation as a public intervention aimed at strengthening local cohesion. The concept emphasises the multi-faceted, participatory and inclusive nature of revitalisation. The article contains arguments in favour of the following theses: (1) Revitalisation should be not only an ad hoc reaction to the accumulation of crisis levels, but also a long-term action for local cohesion; (2) The long-term success of revitalisation depends on the scale and quality of the involvement of residents, especially residents from disadvantaged or excluded communities; (3) The inclusion of social economy entities in the revitalisation process is an important factor in strengthening local cohesion

Affiliation:
Mariusz Kwiatkowski: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii, ul. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; ORCID: 0000-0003-0162-9452; M.Kwiatkowski@is.uz.zgora.pl