On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(55)/2014

Tomasz Skica, Agnieszka Bem

The role of local governments in entrepreneurship stimulation

DOI: 10.7366/1509499515505
Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości
Artykuł przedstawia zjawisko przedsiębiorczości oraz możliwości podejmowania przez władze lokalne działań na rzecz jej wspierania. Dokonano oceny dotychczasowej aktywności władz lokalnych w sferze inicjowania działań wspierających inicjatywy gospodarcze. Wskazano potencjalne obszary zmian i usprawnień w lokalnej polityce wsparcia. Propozycje usprawnień odniesiono do obiektywnych ograniczeń wyznaczanych przez obowiązujące ramy prawne.
The role of local governments in entrepreneurship stimulation
The article presents the role of territorial units in enterprise stimulation, discusses the factors that encourage local authorities to promote entrepreneurship or discourage them from using supporting instruments. The authors assess the current activity of local governments in the domain and they suggest potential changes in local policy regarding entrepreneurship stimulation. The article points out areas where improvement is possible despite the obstacles due to the existing legal framework
Affiliation:
Tomasz Skica: Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie; tskica@wsiz.rzeszow.pl
Agnieszka Bem: Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław; agnieszka.bem@ue.wroc.pl