On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(76)/2019

Igor Ksenicz

Local government in Georgia

DOI: 10.7366/1509499527604
Samorząd terytorialny w Gruzji

Celem artykułu jest prezentacja samorządu terytorialnego w Gruzji. Wśród państw postsowieckich, które nie są członkami UE, Gruzja może się pochwalić największym zaawansowaniem w reformowaniu władz lokalnych i regionalnych. Nie oznacza to jednak, że proces decentralizacji został zakończony. Hamują go przede wszystkim brak dochodów własnych samorządów oraz ograniczenia natury politycznej. W celu oceny stanu rozwoju samorządu terytorialnego w Gruzji autor dokonał przeglądu ustawodawstwa oraz analizy komunikatów prasowych, danych statystycznych i raportów eksperckich. Posłużył się również studium przypadku byłego burmistrza Tbilisi Gigiego Ugulawy.

Local government in Georgia

The aim of the article is to present the local government in Georgia. Among post-Soviet, non-EU states, Georgia may be praised for the greatest progress in reforming local and regional authorities. It does not mean, however, that the decentralisation process is over. It has been blocked mainly by the lack of own incomes of local governments and limitations of a political nature. In order to assess the state of development of local government in Georgia, the author has made a review of legislation and an analysis of press releases, statistical data and reports of experts. He also used a case study of the former mayor of Tbilisi, Gigi Ugulava.

Affiliation:
Igor Ksenicz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno,  ORCID: 0000-0002-5286-0040; igor.ksenicz@amu.edu.pl