On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(76)/2019

Jacek Wasilewski, Michał Kotnarowski, Witold Betkiewicz

Normative-theoretical chaos, or a way of thinking of regional political elites about democracy

DOI: 10.7366/1509499527602
Normatywno-teoretyczny chaos, czyli myślenie regionalnej elity samorządowej o demokracji

Artykuł skupia się na przekonaniach regionalnej elity samorządowej na temat modeli demokracji, operacjonalizowanych jako sądy o reprezentacji politycznej, demokracji bezpośredniej i integracji elit. Empiryczną podstawą jest kwestionariuszowe badanie 400 radnych sejmików wojewódzkich i największych polskich miast przeprowadzone w 2017 r. Dane pokazują, że regionalną elitę cechuje niekoherencja poglądów: nie układają się one w ogólniejsze wizje demokratycznego postępowania, a szczegółowe opinie na temat reprezentacji, demokracji bezpośredniej i integracji elit słabo korelują ze zmiennymi niezależnymi, w tym opisującymi polityczne afiliacje, np. bliskość partyjną czy położenie na skali lewica–prawica. Głównym wyjaśnieniem tego niespójnego obrazu jest teza o braku profesjonalizacji elity regionalnej.

Normative-theoretical chaos, or a way of thinking of regional political elites about democracy

The article focuses on the beliefs of the regional political elites in Poland about the models of democracy, operationalised as opinions about political representation, direct democracy and elite integration. The empirical basis is a questionnaire survey of 400 members of regional political elites carried out in 2017. The sample consists of 400 councillors of the 2014-2018 term of regional (voivodship) assemblies and town councils of big cities. The data show that an incoherence of views characterises the regional political elite: they do not form a more general vision of the democratic process, and detailed opinions on representation, direct democracy and elite integration poorly correlate with independent variables, including those describing political affiliations, i.e. party affinity or location on the left-right scale. The primary explanation for this incoherent image is the thesis about the lack of professionalisation of the regional elite.

Affiliation:
Jacek Wasilewski: Jacek Wasilewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa,  ORCID: 0000-0002-9900-1809; jwasilewski@isppan.waw.pl
Michał Kotnarowski: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa,  ORCID: 0000-0002-3468-0732; kotnarowski@ifispan.waw.pl
Witold Betkiewicz: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa,  ORCID: 0000-0001-7993-9544; bewit@isppan.waw.pl