On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(44)/2011

Monika Mularska-Kucharek

Trust – A fundamental component of social life. A study of the Lodz Voivodeship

Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim
Przedmiotem rozważań w artykule jest zaufanie społeczne badane w trzech wymiarach: wertykalnym (do różnego rodzaju instytucji) oraz dwóch horyzontalnych – prywatnym i uogólnionym. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania społecznego dorosłych mieszkańców gmin województwa łódzkiego i Łodzi. Analiza dotyczy diagnozy zaufania społecznego badanych zbiorowości oraz ustalenia korelatów trzeciego z wyżej wymienionych rodzajów zaufania, czyli uogólnionego zaufania okazywanego innym ludziom.
Trust – A fundamental component of social life. A study of the Lodz Voivodeship
The authors of the article test social trust in three dimensions: one vertical (trust in various types of institutions) and two horizontal – a private and a generalized one. Their main purpose is to study the level of social trust of the adult residents of rural communities of the Lodz region and the residents of the city of Lodz. They aim to diagnose social trust of the communities and to determine the correlates of the third type of trust, defined as generalized trust manifested in contacts with other people.
Affiliation:
Monika Mularska-Kucharek: Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, (ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź); monikamularska@o2.pl

Published in
2(44)/2011