On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(44)/2011

Paweł Tomaszewski, Janusz Zaleski, Marek Zembaty

The expected effects of the EU cohesion policy on the regional level in Poland

Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wpływu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 (NPR) i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO) na procesy dywergencji/konwergencji zachodzące wewnątrz kraju oraz pomiędzy polskimi regionami a średnią unijną mierzone wskaźnikami PKB per capita. Do ich przeprowadzenia wykorzystano symulacje przy użyciu 16 regionalnych modeli HERMIN, a także dane i prognozy dotyczące wielkości transferów w ramach NPR i NSRO, które opracowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zastosowanie modeli HERMIN umożliwiło prognozę kształtowania się wskaźników makroekonomicznych – PKB na mieszkańca (w PPS) odniesionego do średniej unijnej oraz PKB na mieszkańca odniesionego do średniej krajowej do 2020 r. Otrzymane wyniki wskazują, że realizacja NPR i NSRO przyspiesza proces konwergencji pomiędzy polskimi regionami a średnią UE, jak również opóźnia proces dywergencji wewnątrz kraju.
The expected effects of the EU cohesion policy on the regional level in Poland
The article presents the results of the analysis of the impact of the National Development Plan (NDP) 2004–2006 and the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007–2013 on divergence/convergence processes taking place in Poland as well as between its regions and the EU average, measured as GDP per capita in PPS. The analysis was made using simulation results received by applying 16 regional HERMIN models and data as well as forecasts concerning NDP and NSRF transfers prepared by the Ministry of Regional Development of the Republic of Poland. The application of HERMIN models allowed the authors to make forecasts regarding the following macroeconomic indicators: GDP per capita (in PPS) in relation to the EU average and to the national average by 2020. The results indicate that NDP and NSRF implementation can accelerate the convergence process between the Polish regions and the EU average and slow down the weak divergence process within the country.
Affiliation:
Paweł Tomaszewski: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, (ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław); ptm@warr.pl
Janusz Zaleski: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa; janusz.zaleski@warr.pl
Marek Zembaty: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, (ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław); mzm@warr.pl

Published in
2(44)/2011