On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(56)/2014

Krzysztof Błażejczyk, Anna Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Jakub Szmyd

Changes in the spatial organization of Warsaw and their possible influence on microclimatic conditions and quality of life of urban citizens

DOI: 10.7366/1509499525605
Zmiany zagospodarowania Warszawy według… Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich możliwy wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwuje się burzliwy rozwój miast. W wielu miastach Polski, w tym także w Warszawie, proces ten odbywa się w warunkach braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych i wydawaniu pozwoleń na budowę władze lokalnych jednostek administracyjnych kierują się ogólnymi wskazaniami rozwoju miasta zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Celem obecnego doniesienia jest przedstawienie, w jakim stopniu projektowane kierunki rozwoju przestrzennego Warszawy mogą wpłynąć na niektóre cechy klimatu miasta, ważne dla jakości życia mieszkańców. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tzw. miejską wyspę ciepła.
Changes in the spatial organization of Warsaw and their possible influence on microclimatic conditions and quality of life of urban citizens
The last decades have brought intensive development of urban areas. In many Polish cities, including Warsaw, such development takes place without obligatory local plans. Thus, administrative permission decisions concerning any investment are prepared on the basis of so-called studies of conditions and directions of spatial planning. The aim of the present paper is to discuss how general plans of spatial development in Warsaw can influence some features of its climate which are important for the quality of life of Warsaw citizens. Special attention is paid to Urban Heat Island.
Affiliation:
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 00-818 Warszawa, Twarda 51/55, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30 / Bioklimatologia. Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej, 04-133 Warszawa, Łukowska 17/55 / Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 kblazejczyk@uw.edu.pl, kblazejczyk@uw.edu.pl / anna@blazejczyk.eu / mkuchcik@hotmail.com / pmilewski@twarda.pan.pl / j.szmyd@twarda.pan.pl