On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(79)/2020

Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka

The importance of residents in the investment policy of cities in the Śląskie Voivodeship

DOI: 10.7366/1509499517903
Znaczenie mieszkańców w polityce inwestycyjnej miast województwa śląskiego

Polityka inwestycyjna jest kołem zamachowym transformacji miast. Jej waga jest istotna, zarówno w ujęciu codziennych warunków życia mieszkańców, jak i w znaczeniu długofalowych rezultatów podejmowanych decyzji. Głos mieszkańców na temat inwestycji w miastach powinien mieć szczególną wartość. Celem artykułu jest analiza i ocena stopnia uspołecznienia polityki inwestycyjnej wszystkich 71 miast województwa śląskiego. W opisie zastosowano modelowe ujęcia partycypacji mieszkańców: asymetryczne, opiniodawczo-konsultacyjne i symetryczne. Miasta przypisano do modeli na podstawie wyników badań ankietowych poprzedzonych studiami literaturowymi. Przeprowadzona analiza ukazuje, że mechanizm uspołecznienia nabiera znaczenia w śląskich samorządach terytorialnych, choć jednocześnie obserwuje się ciągłe niedostatki aktywizacji mieszkańców w polityce inwestycyjnej miast.

The importance of residents in the investment policy of cities in the Śląskie Voivodeship

Investment policy is a driving force in the transformation of cities. It plays a significant role both in terms of daily living conditions and in the long-term consequences of decisions that are taken. The residents’ opinions about the investment policy should be accorded a special value. The aim of this paper is to analyse and estimate the scale of empowerment of the investment policy of all 71 cities of the Śląskie Voivodeship. Three models of residents’ participation are used in the paper: symmetric, consultative and asymmetric. The questionnaire survey and desk research form the basis for assigning cities to the proposed models. The analysis reveals that the mechanism of empowerment is becoming more and more important for Silesian local governments, although residents’ involvement in urban investment policies is still far from satisfactory.

Affiliation:
Agnieszka Sobol: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa; ORCID: 0000-0002-4363-8923; asobol@irmir.pl
Monika Krakowiak-Drzewiecka: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonomii Politycznej, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice; ORCID: 0000-0002-6020-5150; monika.drzewiecka@ue.katowice.pl