Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

W "Studiach Regionalnych i Lokalnych" wspieramy przestrzeganie najlepszych standardów etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i podejmujemy wszelkie możliwe środki zapobiegające nadużyciom i niedozwolonym praktykom w zakresie publikowania. Integralność publikowanych treści jest dla nas kluczową kwestią. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów etycznych zarówno podczas recenzji i prac redakcyjnych, jak i publikacji artykułów. W tym celu wszystkie zaangażowane w proces publikacyjny podmioty, tj. autorzy i autorki, recenzenci i recenzentki, członkowie i członkinie rady naukowej oraz członkowie i członkinie redakcji są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących etyki publikacyjnej opisanych poniżej.

Czasopismo przyjmuje jedynie artykuły dotychczas nieopublikowane i nie złożone do recenzji w innym czasopiśmie. Wszystkie manuskrypty przechodzą procedurę antyplagiatową za pomocą specjalnego oprogramowania. Nieetyczne praktyki (np. ghostwriting, guest authorship lub plagiat) nie są akceptowane. W artykułach publikowanych w naszym czasopiśmie powinna zostać zawarta informacja o źródle finansowania badań. Publikacja w czasopiśmie oparta jest na niewyłącznej umowie licencyjnej, podpisywanej z autorami i autorkami zatwierdzonych artykułów.

Nieetyczne praktyki dotyczące autorstwa obejmują:

Guest authorship polega na przypisaniu autorstwa jedynie w celu zwiększenia szans na publikację artykułu lub też statusu opublikowanego artykułu. Autor/ka-gość nie ma przy tym żadnego istotnego wkładu w badania ani tekst artykułu, nie spełnia więc żadnego z kryteriów dotyczących autorstwa.

Honorary/gift authorship to autorstwo oparte wyłącznie na luźnym powiązaniu danej osoby z badaniem. Przykładem może być "autorstwo" przypisane kierowniczce wydziału, na którym realizowane było badanie.

Ghost authorship dotyczy osób, które uczestniczą w badaniach, analizie danych i/lub pisaniu artykułów, ale nie są wymieniani ani ujawniani w spisie autorów i autorek lub w podziękowaniach. Przykładem mogą być nieujawnieni współpracownicy czy młodsze pracownice piszący artykuły dla swoich przełożonych. Każda osoba, która wniosła znaczący wkład do artykułu –poprzez udział w badaniach i/lub pisaniu artykułu, powinna być wymieniona w spisie autorów i autorek lub w podziękowaniach, wraz z podaniem informacji o afiliacji.

Anonimowe autorstwo stanowi niedozwoloną praktyką ponieważ kwestie autorstwa artykułu naukowego powinny być przejrzyste i spełniać standardy publicznej odpowiedzialności. Nie należy używać pseudonimów ani anonimowo publikować artykułów naukowych. W niezwykle rzadkich przypadkach, gdy autor/autorka może przedstawić wiarygodne potwierdzenie, że umieszczenie jego nazwiska w dokumencie może spowodować poważne problemy (np. zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego lub utraty zatrudnienia), redaktorka czasopisma może zdecydować o opublikowaniu anonimowych treści.

Piractwo definiuje się jako niedozwolone zwielokrotnianie lub wykorzystywanie pomysłów, danych lub metod innych osób bez ich zezwolenia. Podstawą piractwa jest zatem oszustwo i kradzież własności intelektualnej. Intencją sprawcy jest nieprawdziwe przedstawianie tez lub metod jako własnych.

Plagiat jest formą piractwa, która polega na skopiowaniu cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu, którym może być obraz, grafika, fotografia a także cała publikacja naukowa lub jej fragment. Na ogół plagiat wiąże się z wykorzystaniem materiałów od innych osób, ale może także polegać na powielaniu przez badaczy ich własnych, wcześniej opublikowanych prac bez podawania informacji o pochodzeniu treści (auto-plagiat).

Procedura w przypadku podejrzenia wystąpienia niedozwolonej praktyki:

Każdy może powiadomić redakcję czasopisma o podejrzeniu wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych, a także o piractwie i plagiacie (również anonimowo, choć ta opcja wyklucza możliwość wyjaśnień). Jeżeli powiadomienie odnosi się do artykułu poddawanego recenzji, procedura recenzyjna zostaje zawieszona. Recenzentka jest informowana o zawieszeniu. Wszelkie zawiadomienia o niedozwolonych i nieetycznych zachowaniach w zakresie badań i publikacji naukowych są rozpatrywane przez redakcję czasopisma. Dochodzenie obejmuje analizę zawiadomienia, weryfikację podstaw oskarżenia, prośbę o wyjaśnienie lub doprecyzowanie (w razie potrzeby), poinformowanie autora/autorki o zarzutach wobec jego pracy, analizę otrzymanych wyjaśnień oraz, w uzasadnionych przypadkach, zgłoszenie nieprawidłowości do odpowiednich instytucje lub organów. Obejmują one: bezpośredniego przełożonego autora/autorki, kierowniczki jednostki/instytucji, komisję etyczną właściwą dla danej dyscypliny, instytucję finansującą.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności autorów i autorek:

Rzetelność Autorzy i autorki są odpowiedzialni za prezentowanie swoich badań w artykule w sposób rzetelny, uczciwy i bezpośredni, bez fabrykowania lub manipulowania danymi, ukrywania istotnych faktów lub danych, a także źródła finansowania i autorstwa

Oryginalność Autorki i autorzy powinny dostarczyć tylko oryginalne artykuły, które nie są zgłoszone do recenzji lub opublikowane w innym czasopiśmie lub publikacji książkowej, niezależnie od charakteru i języka publikacji, w całości lub we fragmentach

Poufność Relacje autor/autorka-redaktorka/redaktor opierają się na poufności. Autorzy i autorki powinni zachować poufność komunikacji z redakcją czasopisma. Autorzy i autorki, zwłaszcza w przypadku artykułów wieloautorskich, powinni wskazać kanał komunikacji (adres mailowy) poprzez który odbywać się będzie komunikacja podczas procedury recenzyjnej i publikacyjnej

Wskazanie autorów i autorek oraz innych osób zaangażowanych w badania i/lub powstawanie artykułu jest obowiązkiem osób, które wykonały pracę badawczą (badaczy), a nie osób, które publikują dzieło (redaktorzy, wydawcy). Badaczki powinny ustalić, które osoby wniosły wystarczający wkład w pracę, aby uzasadnić uznanie ich jako autorów i autorki artykułu. Osoby, które wniosły wkład w badania lub tworzenie artykułu, ale których wkład nie był na tyle duży, aby uzasadnić autorstwo, powinny być wskazane w podziękowaniach. Wszystkie osoby, które spełniają kryterium autorstwa lub podziękowania, powinny zostać wskazane. Każda osoba zidentyfikowana jako autor lub autorka lub wskazana w podziękowaniach powinna spełniać odpowiednie wymogi. Osoby wymienione jako autorzy i autorki powinni zatwierdzić manuskrypt przed publikacją. Ostateczną podstawą identyfikacji autorów i autorek jest ustalenie odpowiedzialności za zgłoszoną pracę. Autorzy mają obowiązek ustosunkowania się do recenzji/komentarzy redakcji oraz powinni posiadać wszelkie prawa do użytych w ich artykule materiałów.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności recenzentów i recenzentek:

 • Terminowe dostarczenie pisemnej, bezstronnej, merytorycznej recenzji zawierającej informacje o wartości naukowej artykułu wraz z uzasadnieniem końcowej oceny
 • Ocena rzetelności, oryginalności i jasności artykułu oraz jego doniosłości naukowej i możliwości zainteresowania czytelników czasopisma
 • Unikanie osobistych komentarzy lub krytyki
 • Utrzymanie poufności procesu recenzji: nieujawnianie i nieomawianie ze osobami trzecimi informacji dotyczących recenzowanego artykułu i jego treści
 • Ocena czy metody opisane w artykule są opisane na tyle szczegółowo, aby umożliwić czytelnikowi ocenę wartości naukowej badania i powtórzenie badania, jeśli jest to pożądane
 • Ocena czy artykuł przytacza wszystkie publikacje istotne z punktu widzenia jego treści
 • Natychmiastowe powiadomienie redaktora o niemożności sporządzenia recenzji w wyznaczonym terminie i podanie nazwisk potencjalnych innych recenzentów
 • Poinformowanie redaktora o potencjalnym osobistym lub finansowym konflikcie interesów i rezygnacja z wykonania recenzji jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu
 • Przestrzeganie instrukcji redaktora dotyczących standardów, jakie redakcja stawia recenzjom w odniesieniu do zakresu, treści i jakości recenzji
 • Przekazanie przemyślanej, rzetelnej i konstruktywnej oceny nadesłanego dzieła oraz ewentualnych materiałów uzupełniających
 • Ocena wartości naukowej, oryginalności i zakresu artykułu; wskazanie obszarów wymagających poprawy; rekomendowanie akceptacji, poprawienia lub odrzucenia artykułu wg przyjętej w redakcji skali oceny
 • Wskazanie wszelkich podejrzeń natury etycznej, takich jak znaczne podobieństwo między recenzowanym artykułem a innym tekstem już opublikowanym lub złożonym do recenzji w innym czasopiśmie
 • Powstrzymanie się od bezpośredniego kontaktu z autorem/autorką

Prawa, obowiązki i odpowiedzialności redaktorów i redaktorek (i, jeśli ma to zastosowanie, rady naukowej):

 • Dostarczenie wskazówek dla autorów i autorek w zakresie przygotowania i przesłania artykułów
 • Traktowanie wszystkich autorów i autorek w sposób uczciwy, uprzejmy, obiektywny, sprawiedliwy i przejrzysty
 • Sformułowanie i upublicznienie polityki w zakresie konfliktu interesów dotyczącego wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji, w tym redaktorów/rek, autorów/rek prac i recenzentów/tek
 • Przeprowadzenie dochodzenia w przypadku otrzymania zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu w związku podejrzeniem wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych
 • Informowanie odpowiednich instytucji o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących niewłaściwego postępowania
 • Ochrona poufności artykułu
 • Ustanowienie i stosowanie systemu skutecznej i szybkiej recenzji dokonywanej przez niezależnych ekspertów
 • Podejmowanie decyzji redakcyjnych w rozsądnym terminie i przekazywanie ich w jasny i konstruktywny sposób
 • Przeciwdziałanie znaczącym opóźnieniom procedury recenzyjnej i/lub wydawniczej
 • Ustanowienie jasnych wytycznych dla autorów i autorek dotyczących dopuszczalnych praktyk w zakresie publikacji artykułów, w szczególności tych wymaganych do powtórzenia badań, przed i po publikacji
 • Ustanowienie procedury odwołania od decyzji recenzentów i redakcji czasopisma
 • Opracowanie mechanizmów współpracy z wydawcą w celu zapewnienia terminowej publikacji zaakceptowanych artykułów
 • Jasne komunikowanie standardów i zasad redakcyjnych
 • Wybór recenzentów na podstawie zgodności treści artykułu z ich kompetencjami, wiedzą i zainteresowaniami badawczymi
 • Ustanowienie procedury recenzji zapewniającej jej poufność i terminowość
 • Dostarczanie recenzentkom pisemnych, wyraźnych instrukcji na temat oczekiwań co do zakresu, treści, jakości i terminowości recenzji w celu uzyskania uczciwej, konstruktywnej i rzetelnej oceny recenzowanego artykułu
 • Zadbanie o to, aby recenzenci informowali o potencjalnych konfliktach interesów i zrezygnowali z recenzowania, jeśli nie mogą pozostać bezstronni
 • Zapewnienie recenzentom odpowiedniego czasu na wykonanie recenzji