Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Dla autorów

Dla autorów

W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje książek, polemiki oraz sprawozdania z konferencji naukowych. W Kwartalniku publikujemy teksty w języku polskim i angielskim, w formule pełnego otwartego dostępu, bez jakichkolwiek opłat publikacyjnych.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej (jako załącznik w formacie *.doc lub *.docx) na adres sril.euroreg@uw.edu.pl. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wysłanie kopii maila ze zgłoszeniem artykułu do pozostałych współautorów artykułu (np. poprzez wpisanie ich adresów mailowych w polu "Kopia do", "CC", "DW-Do Wiadomości" itp.).

Artykuły naukowe powinny spełniać następujące wymogi:

Tekst powinien być poprzedzony nie dłuższym niż 100 słów streszczeniem zawierającym informacje o tematyce i głównych tezach artykułu. Abstrakt pozwoli czytelnikowi szybko zorientować się do jakich pojęć autor się odnosi. Jest to "wizytówka artykułu", w której czytelniczka powinna znaleźć informacje o celu artykułu i/lub opisywanego w artykule badania, jego zakresie, wykorzystanych metodach oraz najważniejszych wynikach. Oprócz abstraktu należy również podać nie więcej niż 6 słów kluczowych (rzeczowniki w liczbie pojedynczej, również określenia wielowyrazowe). Abstrakt, tytuł i słowa kluczowe należy podać w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o wskazanie autora/ki głównego/j i podanie jej/jego nazwiska jako pierwszego. Wszyscy autorzy i autorki są zobowiązani podać swój adres e-mail oraz informacje o afiliacji (nazwa instytucji wraz z jej adresem pocztowym). Informacje te zostaną umieszczone w przypisie do nazwiska danej autorki na początku artykułu. Dodatkowo prosimy o podanie pocztowych adresów korespondencyjnych wszystkich autorów artykułu.

Długość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków typograficznych). Tekst musi zawierać wszystkie tabele, mapy, rysunki i inne elementy graficzne w formie gotowej do druku, w tym miejscu, w jakim docelowo mają się znaleźć w opublikowanym artykule. Wszystkie mapy, ilustracje oraz schematy prosimy zamieszczać w treści artykułu w formacie wektorowym (np. CDR) z zachowaniem białego tła. Zdjęcia i mapy, które nie podlegają edycji, powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. W przypadku schematów i wykresów (tworzonych np. w programach Word lub Excel) prosimy o wklejanie ich w formie edytowalnej (jako obiekt graficzny a nie obraz lub mapa bitowa). Z uwagi na specyfikę Kwartalnika redakcja zwraca szczególną uwagę na jakość map - przede wszystkim pod względem merytorycznym (dobór właściwej metody prezentacji kartograficznej, odwzorowania, skali, czytelna legenda, podanie skali lub umieszczenie podziałki itp.) jak i technicznym (czytelność mapy, w tym także podpisów na mapie).

Cytowanie i powołania na innych autorów powinny być oznaczone w tekście poprzez podanie nazwiska autora i roku wydania publikacji (np. Kowalski 1998, Nowak 1976a) zgodnie z regułami stylu harwardzkiego. W przypadku dosłownych cytatów należy dodatkowo podać numer strony oraz umieścić cytowany fragment w cudzysłowie. Pełną bibliografię należy dołączyć na końcu artykułu, przy czym wszystkie pozycje przywołane w tekście powinny ściśle odpowiadać pozycjom w bibliografii.

Publikacja artykułów w Kwartalniku jest bezpłatna.

Publikowanym w "Studiach Regionalnych i Lokalnych" artykułom stawiamy najwyższe wymagania nie tylko merytoryczne i formalne, ale także etyczne. Niedopuszczalnym jest nieujawnianie informacji o osobach bądź podmiotach, które w istotny sposób przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, finansowy, rzeczowy). Informacje takie powinny znaleźć się w informacjach o autorach artykułu, podziękowaniach lub przypisie na początku tekstu np. dotyczącym źródła finansowania badań z podaniem pełnej nazwy instytucji finansującej. Wśród autorek artykułu nie należy również wymieniać osób, których wkład w powstanie tekstu był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca. Wszelkie wykryte tego typu praktyki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Szczegółowe zasady etyki wydawniczej opisane są tutaj.

Nadsyłając tekst jego autorzy i autorki deklarują jednocześnie że są jego faktycznymi i jedynymi autorami i autorkami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany nigdzie wcześniej ani nieoddany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie, niezależnie od charakteru wydawnictwa i języka publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości tej deklaracji (w tym także poprzez wykorzystanie programu antyplagiatowego). W przypadku artykułów wieloautorskich osoba zgłaszająca tekst do Kwartalnika oświadcza jednocześnie, iż jest do tego upoważniona przez pozostałych współautorów. Zgłoszenie artykułu do publikacji w Kwartalniku oznacza, że Autorzy zapoznali się z zasadami etyki wydawniczej opisanymi na naszej stronie oraz że deklarują ich przestrzeganie zarówno w trakcie przygotowywania artykułu jak i procedury recenzyjnej.

Nadsyłając tekst jego autorzy i autorki deklarują jednocześnie że są posiadaczami praw autorskich do artykułu bądź recenzji (utworu), oraz że tekst (utwór) nie narusza praw autorskich osób trzecich. Pisemne potwierdzenie tego stanu rzeczy następuje jedynie w przypadku artykułów przyjętych do druku, w formie (podpisywanej osobiście przez autorów i autorki) umowy licencyjnej (licencja niewyłączna) z wydawcą Kwartalnika. Autorzy zachowują pełne prawa autorskie i wydawnicze do swoich artykułów. Umowa wysyłana jest do autorek i autorów w toku dalszych prac edytorsko-redakcyjnych nad kolejnymi numerami Kwartalnika. Wzór umowy dostępny jest tutaj.

Wszystkie artykuły opublikowane w "Studiach Regionalnych i Lokalnych" udostępniane są w momencie publikacji w otwartym dostępie na stronie czasopisma (w zakładce Archiwum) na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Od momentu udostępnienia autorzy mogą publikować swoje artykuły bez ograniczeń w inetrnecie, korzystając z pliku udostępnionego w Archiwum.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów dostępna jest tutaj.