On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(88)/2022

Łukasz Olejnik

Investment Grants from Central Government Funds to Local Governments of 2019–2021: An Alignment Bias?

DOI: 10.7366/1509499528805
Dotacje inwestycyjne z rządowych funduszy wsparcia dla samorządów 2019–2021. Polityczna alokacja zasobów?

Artykuł zawiera pogłębioną analizę podziału środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Programu 100 Obwodnic oraz Programu Inwestycji Strategicznych pod kątem możliwej politycznej alokacji zasobów. Wykazano, że w przypadku wszystkich programów za wyjątkiem Programu 100 Obwodnic gminy rządzone przez polityków Zjednoczonej Prawicy dostawały dotacje istotnie częściej lub przekazywane im dotacje były większe. W przypadku RFIL skala faworyzowania tych gmin była znaczna. By wyniki oszacowań uwzględniały zróżnicowanie między gminami, w badaniu wykorzystano liczne zmienne kontrolne.

Investment Grants from Central Government Funds to Local Governments of 2019–2021: An Alignment Bias?

This article contains the in-depth analysis of the distribution of funds from the Road Development Fund (RDF), the Local Government Investment Fund (LGIF), the 100 Bypass Road Programme, and the Strategic Investment Fund for possible alignment bias. It was demonstrated that in the case of every fund except the 100 Bypass Road Programme, municipalities ruled by the United Right received government grants significantly more often, or received higher grants. In the case of the LGIF, the scope of favouring was meaningful. To make the results robust, a set of control variables was used.

Affiliation:
Łukasz Olejnik: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa; ORCID: 0000-0002-4250-961X; lolejn@sgh.waw.pl