On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(52)/2013

Janusz Heller, Eliza Farelnik

Finances and economic independence versus the political system of local government in Poland

DOI: 10.7366/1509499525205
Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce
Celem badań była ocena poziomu samodzielności ekonomicznej i jej wpływu na kształtowanie się zmian ustrojowych w różnych grupach samorządów terytorialnych. Badania wykazały, że czynnikiem decydującym o zróżnicowaniu stopnia samodzielności ekonomicznej samorządów jest poziom urbanizacji. Dochody własne w samorządach miejskich przekraczają 50%, a nawet 60%, natomiast na terenach wiejskich (rozumianych jako gminy wiejskie oraz powiaty ziemskie) kształtują się na poziomie ok. 30%. Tak poważne różnice mogą wpływać na to, że rozwój samorządów terytorialnych będzie odbywał się w dwóch – ustrojowo różnych – kierunkach.
Finances and economic independence versus the political system of local government in Poland
The aim of our research is to evaluate the level of economic independence and its influence on political system changes in different groups of local government. The research shows that the decisive factor in differentiating economic independence of local governments is the level of urbanization. In urban self-government, its own revenues surpass 50% and sometimes even 60%, whereas in rural areas (defined as rural communes and land districts) they reach about 30%. Such marked differences can cause local governments to develop in two structurally different directions.
Affiliation:
Janusz Heller: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; j.heller@uwm.edu.pl
Eliza Farelnik: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; eliza.farelnik@uwm.edu.pl