On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(52)/2013

Piotr Dawidko

Development paths of Polish factory towns 20 years after the political transformation (on the examples of Stalowa Wola and Tarnobrzeg)

DOI: 10.7366/1509499525203
Ścieżki rozwojowe miast monozakładowych 20 lat po transformacji ustrojowej na przykładzie Stalowej Woli i Tarnobrzega
Monozakładowe miasta przemysłowe, powstałe w wyniku socjalistycznej industrializacji, stanęły w obliczu istotnych problemów w okresie transformacji gospodarczej. Ze względu na przemiany polskiego przemysłu dotychczasowa rola sektora w gospodarce peryferyjnie położonych miast monozakładowych musiała zostać przedefiniowana. Na przykładzie dwóch ośrodków z terenu województwa podkarpackiego autor analizuje różne koncepcje rozwojowe dawnych gospodarek uzależnionych od przemysłu, uwzględniając koncepcje endogenicznego rozwoju oraz uzależnienia od ścieżki.
Development paths of Polish factory towns 20 years after the political transformation (on the examples of Stalowa Wola and Tarnobrzeg)
Monofunctional industrial towns, born during the socialist industrialization and dominated by big industrial plants, faced some important problems during Poland’s economic transformation. Due to changes in the Polish industrial sector, its previous role in the peripherally located towns needs to be redefined. Based on the example of two towns from the Podkarpackie voivodeship, the author analyzes different development concepts of former industry-based local economies, considering the notions of endogenous development and path dependence.
Affiliation:
Piotr Dawidko: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; piotr.dawidko@uj.edu.pl