On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

2(92)/2023

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Justyna Ślawska

Transaction Costs of Local Services in Poland

DOI: 10.7366/1509499529206
Koszty transakcyjne usług lokalnych w Polsce

W artykule przeanalizowano percepcję obciążeń wynikających z kosztów transakcyjnych w procesie eksternalizacji trzech usług lokalnych w Polsce – transportu, usług opiekuńczych oraz usług wodno-kanalizacyjnych. Narzędziem interpretacji wyników badania empirycznego jest koncepcja kosztów transakcyjnych w odniesieniu do trudności monitorowania usług. W artykule postawiono pytania o to, które z analizowanych typów kosztów monitowania postrzegane są przez samorządowców jako bardziej dolegliwe oraz w jaki sposób to postrzeganie różni się między formami organizacyjnymi świadczenia usług publicznych. W badaniu ustalono, że umowy z agentem publicznym są postrzegane jako droższe niż umowy z agentem prywatnym. Porozumienia administracyjne i zakup od innego samorządu są ważnym narzędziem dostarczania usług w Polsce, służą dopasowywaniu struktury wykorzystywanej do świadczenia usługi do wielkości rynku oraz zasobów potrzebnych do świadczenia danej usługi. Skuteczność monitorowania tych kontraktów jest ważnym elementem budowania jakości rządzenia w Polsce.

Transaction Costs of Local Services in Poland

The article describes the perceived burden of transaction costs in externalising three local services in Poland – transport, care services and water and sewage services. The tool for interpreting the results of the empirical study is the concept of transaction costs concerning the difficulties of monitoring services. The article poses questions about which of the analysed monitoring costs are perceived by local government officials as more painful and how this perception differs between the organisational forms of public service provision. The study found that contracts with a public agent are perceived as more expensive than contracts with a private agent. Administrative agreements and purchases from other local governments are important tools for providing services in Poland; they are used to adjust the structure used to provide the service to the size of the market and the resources needed to provide a given service. The effective monitoring of these contracts is a crucial element in building the quality of governance in Poland.

Affiliation:
Katarzyna Szmigiel-Rawska: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej; ul. Krakowskie Przedmieście 30 D, 00-927 Warszawa; ORCID: 0000-0002-0573-6637; k.szmigiel@uw.edu.pl
Justyna Ślawska: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej; ul. Krakowskie Przedmieście 30 D, 00-927 Warszawa; ORCID: 0000-0002-9405-6739; justyna.slawska@uw.edu.pl