On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

4(42)/2010

Michał Wolański, Dominika Wojtowicz, Łukasz Widła-Domaradzki

Impact evaluation of EU -co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction

Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań

Niniejszy artykuł ma celu przedstawienie możliwości adaptacji założeń metodologii impact evaluation (ewaluacji wpływu) do oceny interwencji publicznych w infrastrukturę transportu drogowego. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały główne założenia stosowania metody ewaluacji wpływu pozwalającej na oszacowanie rzeczywistych efektów – efektów netto danej interwencji – wraz ze wskazaniem przykładów badań ewaluacyjnych wykorzystujących tę metodę. Druga część artykułu zawiera prezentację wyników badań empirycznych mających na celu sprawdzenie możliwości zastosowania metodologii, na której opiera się ewaluacja wpływu, na przykładzie konkretnego projektu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę drogową. Artykuł kończy krytyczna analiza metody, a więc ocena wiarygodności i użyteczności mierzenia efektów netto w odniesieniu do projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej.

Impact evaluation of EU -co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction

The article presents possibilities of adapting the impact evaluation methodology to the evaluation of public intervention in road infrastructure. In the first part of the article the authors present the principles of the impact evaluation methodology, which serves to evaluate real effects of an intervention, as well as examples of evaluation projects prepared with the use of this method. The authors present their own empiric study, which was the first application of the methodology in the road infrastructure sector. The article concludes with a critical analysis of the method, especially concerning its reliability and potential usefulness in road infrastructure.

Affiliation:
Michał Wolański: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Transportu (Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa); michal.wolanski@sgh.waw.pl
Dominika Wojtowicz: Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Europeistyki (ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa); doma@alk.edu.pl
Łukasz Widła-Domaradzki: Tandem Analityczny; tandem.analityczny@gmail.com