On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(95)2024

Katarzyna Kuzara, Robert Szmytkie

An Attempt to Estimate the Actual Population in the Suburban Zone of Wrocław

DOI: 10.7366/1509499519507
Próba oszacowania rzeczywistej liczby ludności w strefie podmiejskiej Wrocławia

Strefa podmiejska Wrocławia charakteryzuje się dynamicznymi zmianami liczby mieszkańców oraz wzmożonym ruchem budowlanym. Tempo dokonujących się przemian nie do końca znajduje jednak odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach ludnościowych, opierających się na danych meldunkowych, prezentujących znacznie niższą liczbę ludności, niż w rzeczywistości zamieszkuje gminy znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie Wrocławia. Celem artykułu jest oszacowanie rzeczywistej liczby ludności zamieszkującej strefę podmiejską Wrocławia dla danych z lat 2012/2013 i 2020 oraz ukazanie stopnia zróżnicowania zachodzących przemian w poszczególnych miejscowościach. Szacowania wielkości populacji dokonano na podstawie autorskiej metody, polegającej na agregacji i porównaniu danych statystycznych o zameldowaniach z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz wektorowych danych przestrzennych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Według szacunku w analizowanym okresie (lata 2012/2013 i 2020) w strefie podmiejskiej Wrocławia odnotowano ponad dwukrotnie większy wzrost liczby ludności, niż wskazują na to oficjalne dane statystyczne. Największym poziomem niedoszacowania rzeczywistej liczby mieszkańców charakteryzowały się miejscowości położone w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych oraz znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie miasta, w których najwcześniej obserwowano rozwój procesu suburbanizacji.

An Attempt to Estimate the Actual Population in the Suburban Zone of Wrocław

The suburban zone of Wroclaw is characterised by dynamic population changes and increased construction traffic. However, the pace of the changes taking place is not fully reflected in official population statistics, based on registration data, presenting a much lower population than actually resides in the suburban municipalities. The purpose of the article is to estimate the actual population of the Wroclaw suburban zone for data from 2012/13 and 2020, and to show the degree of the differentiation of the population transition taking place in individual reference units. The estimation of the population size was made on the basis of the author’s method, based on the aggregation and comparison of statistical data on registrations from the register of the General Electronic System of Population Registration (PESEL) and vector spatial data from the Database of Topographic Objects (BDOT10k). From 2012/13 to 2020, the population of suburban zone of Wrocław almost doubled compared to official statistics data. The highest level of the underestimation of the actual population was observed in villages located near main communication routes and in the closet vicinity to Wrocław city. Those are places where the suburbanistion processes were observed the earliest.

Affiliation:
Katarzyna Kuzara: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0002-6715-4237; katarzyna.kuzara2@uwr.edu.pl
Robert Szmytkie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0001-6415-9342; robert.szmytkie@uwr.edu.pl