On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(95)2024

Grzegorz Gorzelak

“The Diagnosis of the State of Poland’s Spatial Economy in the Period of 1981–1983” – Conclusions and Inspirations

DOI: 10.7366/1509499519503
„Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski 1981–1983” – wnioski i inspiracje

Artykuł przedstawia dorobek „Diagnozy stanu gospodarki przestrzennej Polski”, opracowanej w latach 1981–1983, w której krytycznej analizie poddano efekty trzydziestoletniego oddziaływania zasad budowy socjalizmu na gospodarkę przestrzenną Polski. Efekty te są odniesione do elementów obecnego stanu gospodarki przestrzennej kraju, co prowadzi do konkluzji, że wiele z ówczesnych niekorzystnych zjawisk i procesów występuje także obecnie, po 30 latach gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego. Artykuł kończy propozycja podjęcia badań nad współczesnymi uwarunkowaniami rozwoju kraju.

“The Diagnosis of the State of Poland’s Spatial Economy in the Period of 1981–1983” – Conclusions and Inspirations

The article presents the achievements of the “Diagnosis of the state of Poland’s spatial economy”, developed in 1981–1983, which critically analyses the effects of the thirty-year impact of the principles of building socialism on Poland’s spatial economy. These effects are related to the elements of the current state of the country’s spatial management, which leads to the conclusion that many of the unfavourable phenomena and processes of that time also occur today, after 30 years of market economy and the democratic system. The article ends with a proposal of research on the contemporary spatial conditions of the country’s development.

Affiliation:
Grzegorz Gorzelak: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; ORCID: 0000-0001-5605-8314; gorzelak@post.pl