On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(81)/2020

Małgorzata Czornik, Piotr Gibas

Spatial Development in the Cities of the Metropolitan Union of Silesia (GZM)

DOI: 10.7366/1509499538104
Zagospodarowanie przestrzenne miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Celem artykułu jest wskazanie charakterystycznych cech zagospodarowania przestrzennego miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), zlokalizowanej w centralnym subregionie województwa śląskiego. Specyfika jej zabudowy jest rezultatem zarówno uwarunkowań historycznych wynikających z wielowiekowej eksploatacji bogactw naturalnych, jak i współczesnych oddziaływań gospodarczych i społecznych, które wpływają na funkcjonowanie silnie zintegrowanych jednostek terytorialnych współtworzących GZM. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą wybranego obszaru zainteresowań morfologii miasta, jakim jest kombinacja typów budynków zlokalizowanych w miastach GZM, którą porównano z zabudową w pozostałych miastach województwa śląskiego oraz wszystkich polskich miastach.

Spatial Development in the Cities of the Metropolitan Union of Silesia (GZM)

The purpose of the paper is to point out the characteristic features of spatial development in cities of the Metropolitan Union of Silesia (GZM), located in the central subregion of the Upper Silesian region. The specificity of its development is the result of both historical conditions arising from the exploitation of natural resources, which were taking place for many centuries, as well as the contemporary economic and social impacts that are affecting the functioning of highly integrated territorial units that co-create the GZM. The presented research results refer to a selected area of interest in urban morphology. In this case, it is the comparison of a combination of building types located in the GZM cities with buildings in other cities of the Upper Silesian region and all other Polish cities.

Affiliation:
Małgorzata Czornik: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska; ORCID: 0000-0001-5841-3367; malgorzata.czornik@ue.katowice.pl
Piotr Gibas: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska; ORCID: 0000-0003-4322-4592; piotr.gibas@ue.katowice.pl