Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

2(84)2021

Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska

Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna

DOI: 10.7366/1509499528405
Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna

Praca ma dwa cele: 1) rozpoznanie dominujących zarzutów kierowanych w skargach do sądów administracyjnych odnośnie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ocena ich zasadności i skuteczności oraz klasyfikacja podmiotów wnoszących skargi; 2) wykazanie, że zdarzenia orzecznicze są powiązane ze zróżnicowaniem gmin, tj. ich charakterem (morfologią, funkcjami społeczno-gospodarczymi itp.) oraz cechami rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeanalizowano wszystkie wydane w latach 2010–2019 wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące skarg na studia gminne (531). Problemem okazuje się niedookreślony przez ustawodawcę zakres ustaleń studiów, co jednak nie wpływa na stopień skuteczności podważania tych aktów przez właścicieli nieruchomości. Wykazano też wysoką koncentrację skarg w miastach wojewódzkich i ich strefach podmiejskich.

Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective

The work has two goals: 1) to identify the dominant charges in complaints to administrative courts regarding land use plans for municipalities (gminy), to assess their legitimacy and effectiveness, and to classify the complainants; 2) to show that the court rulings are related to the diversity of municipalities, i.e., their character (morphology, social and economic functions, etc.) and characteristics of socio-economic development. All the judgments of voivodship (regional) administrative courts issued in 2010–2019 concerning complaints about municipal plans were analysed (531). The problem turns out to be the undefined scope of such plans, which, however, does not affect the extent to which these instruments are challenged by property owners. A high concentration of complaints in the regional capitals and their suburban areas is also demonstrated.

Afiliacja:
Maciej J. Nowak: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Nieruchomości, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Polska; ORCID: 0000-0001-8149-8995; macnowak@zut.edu.pl
Przemysław Śleszyński: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska; ORCID: 0000-0002-1369-6129; psleszyn@twarda.pan.pl
Anna Ostrowska: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031, Lublin, Polska; ORCID: 0000-0003-0058-5814; aostrowska7@gazeta.pl