On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(85)/2021

Bartosz Czepil

The Phenomenon of Corruption in Poland’s Local Governments after 1989 – a Literature Review

DOI: 10.7366/1509499538503
Zjawisko korupcji w polskim samorządzie po 1989 roku – przegląd literatury

Artykuł opiera się na systematycznym przeglądzie literatury naukowej dotyczącej zjawiska korupcji w polskim samorządzie po 1989 r. Wyodrębniono w nim główne dyscypliny naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, scharakteryzowano źródła danych wykorzystywane przez badaczy, przedstawiono różnorodność problemów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin oraz główne wnioski z tych z badań. Artykuł kończą rekomendacje, w których postuluje się wzmocnienie interdyscyplinarności badań, podjęcie badań nad oddolnymi mechanizmami antykorupcyjnymi oraz politycznymi reperkusjami korupcji samorządowej.

The Phenomenon of Corruption in Poland’s Local Governments after 1989 – a Literature Review

The article is based on a systematic review of the scientific literature addressing the phenomenon of corruption in Poland’s local governments after 1989. It covers the leading scientific disciplines dealing with this issue and discusses the sources of research data, the diversity of research problems within the respective disciplines and their major conclusions. The article concludes with a recommendation of more robust interdisciplinarity and conducting research on both bottom-up anticorruption mechanisms and political repercussions of local government corruption.

Affiliation:
Bartosz Czepil: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Studiów Regionalnych, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, Polska; ORCID: 0000-0003-4907-795X; bczepil@uni.opole.pl