Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

4(94)/2023

Igor Ksenicz

Upamiętnienia partnerstw zagranicznych w krajobrazie polskich gmin. Przypadek powiatu gnieźnieńskiego

DOI: 10.7366/1509499549407
Upamiętnienia partnerstw zagranicznych w krajobrazie polskich gmin. Przypadek powiatu gnieźnieńskiego

Celem artykułu jest prezentacja zagadnienia upamiętnień partnerstw zagranicznych gmin obecnych w przestrzeni publicznej. Jako studium przypadku wybrano gminy powiatu gnieźnieńskiego. Autor poddał wstępnej weryfikacji następującą hipotezę: mimo że współpraca zagraniczna jest nieobowiązkowym i drugorzędnym zadaniem gmin, ich władze upamiętniają ją jako manifestację swoich ambicji międzynarodowych. Bazę źródłową stanowiły: dane zastane, wywołane dane bezpośrednie (informacje z urzędów gmin), a także dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wyjazdów terenowych. Zidentyfikowane upamiętnienia przyjęły różne formy: tablic powitalnych na wjeździe do gminy, pomników oraz nazwy placu. Ustanowiono je w ważnych dla gmin lokalizacjach. W przypadku jednego z pomników doszło do przeniknięcia się dyplomacji państwowej i paradyplomacji.

Commemorating Foreign Partnerships in the Landscape of Polish Municipalities: The Case of the Gniezno District

The aim of the article is to depict the issue of commemorating foreign partnerships of municipalities present in the public space. The municipalities of the Gniezno district were selected as a case study. The author initially verified the following hypothesis: although foreign cooperation is an optional and secondary task of municipalities, their authorities commemorate it as a manifestation of their international ambitions. The source base was: secondary data, first-hand sources (information from town halls), as well as photographic documentation made during field trips. The identified commemorations took various forms: welcome boards at the entrance to the municipality, monuments, and the name of the square. They were established in locations important to the municipalities. In the case of one of the monuments, state diplomacy and paradiplomacy merged.

Afiliacja:
Igor Ksenicz: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno, Polska; ORCID: 0000-0002-5286-0040; igor.ksenicz@amu.edu.pl