Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

1(79)/2020

Sabina Baraniewicz-Kotasińska, Donata Adler

Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku

DOI: 10.7366/1509499517906
Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku

W artykule podjęto tematykę współpracy międzysektorowej realizującej projekty zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wskazanie wartości społecznej kreowanej przez partnerów wspólnego przedsięwzięcia. Postawiono pytanie o to, jaka wartość społeczna jest tworzona we współpracy podmiotów różnych sektorów gospodarki w ramach projektów zrównoważonych oraz jaką rolę w procesie tworzenia wartości społecznej odgrywa sama współpraca międzysektorowa. W części badawczej pracy zaprezentowano studia przypadków wybranych projektów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wykorzystanie wzajemnych potencjałów pozwala na bardziej efektywne tworzenie i użytkowanie wartości przez szerszy krąg interesariuszy. Dokonana analiza wskazuje, iż osiągana jest dzięki temu wyższa jakość dostarczanych usług, co więcej, tworzone jest szersze spektrum wartości społecznej. Wartość społeczna w modelu lokalnej współpracy jest uniwersalna w kategoriach wdrażania, tworzenia i użytkowania dla różnych międzysektorowych projektów zrównoważonego rozwój.

Social value in intersectoral sustainable development projects. Case study

The paper discusses the subject of intersectoral cooperation in sustainable development projects in order to identify social value created by the cooperating partners. There were several questions posed to find out what kind of social value is created in sustainable development projects undertaken by stakeholders from different sectors, and what is the role of such intersectoral cooperation in the process of creating social value. The empirical part of the work presents case studies from selected projects. As the results demonstrate, the use of mutual potentials allows for a more effective creation and use of value by a wider circle of stakeholders. A higher quality of services is achieved and, what is more, a wider range of social value is created. Social value in the local cooperation model is universal in terms of implementation, creation and use for various crosssectoral sustainable development projects.

Afiliacja:
Sabina Baraniewicz-Kotasińska: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole; ORCID: 0000-0002-3545-6206; sbaraniewicz@uni.opole.pl
Donata Adler: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; ORCID: 0000-0001-9696-838X; donataadler@gmail.com