Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

2(92)/2023

Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński

Opóźnienia w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polskich gminach. Uwarunkowania i bariery

DOI: 10.7366/1509499529207
Opóźnienia w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polskich gminach. Uwarunkowania i bariery

W artykule przeanalizowano problem opóźnień w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polskich gminach. Wykorzystano dane z corocznej ankiety wysyłanej do samorządów i realizowanej we współpracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz GUS. Na tej podstawie określono kategorie gmin, w których w największym stopniu można zidentyfikować zbyt długotrwałe prace planistyczne (określone w artykule jako opóźnienia w sporządzaniu planów) oraz wyodrębniono główne powody dłuższego czasu takich prac. Stwierdzono brak zróżnicowań terytorialnych w tym zakresie. Podstawowe zróżnicowanie wiąże się z liczbą ludności gmin, tj. im większa pod tym względem gmina, tym opóźnienia są również większe. Z wywiadów bezpośrednich uzyskanych z 16 gmin (na 68 powyżej 50 tys. mieszkańców, w których zidentyfikowano największą liczbę opóźnień w sporządzaniu planów) wynika, że do głównych powodów opóźnień można zaliczyć problemy związane z konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami projektów planów, zmieniające się przepisy prawne oraz braki kadrowe w urzędach gmin. W artykule wskazano, w jakim zakresie problemy te wiążą się z szerszymi problemami polskiego systemu planowania przestrzennego. Zaproponowano również dalsze kierunki badawcze.

Delays in the Preparation of Local Spatial Development Plans in Polish Communes: Determinants and Barriers

The article analyzes the problem of delays in the preparation of local spatial development plans in Polish communes. Data from the annual survey sent to local governments and carried out in cooperation with the Ministry of Economic Development and Technology and the Statistics Poland were used. On this basis, the categories of communes in which there is highly possible to identify occurring of planning works prolongation (referred to in the article as delays in drawing up plans), as well as its reasons, were identified. No territorial differentiation in this scope was found. The basic differentiation is related to the population of communes, i.e. the larger the commune in this respect, the greater the delays are. The interviews obtained from 16 communes (at 68 over 50,000 inhabitants, where the highest number of delays in preparing plans was identified) show that the main reasons for delays include problems related to public consultations and arrangements of draft plans, changing legal regulations, and staff shortages in commune offices. The article shows how these issues are related to the broader problems of the Polish spatial planning system. Further research directions were also proposed.

Afiliacja:
Maciej J. Nowak: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Nieruchomości, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin; ORCID: 0000-0001-8149-8995; macnowak@zut.edu.pl
Przemysław Śleszyński: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland; ORCID: 0000-0002-1369-6129; psleszyn@twarda.pan.pl