On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

3(85)/2021

Piotr Idczak, Karol Mrozik, Ida Musiałkowska

Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy

The JESSICA initiative was set up to provide a more sustainable and efficient response to the needs of urban areas, as compared to non-repayable grants. Anchored in the literature on place-based policy and territorial cohesion, this paper addresses the question how the JESSICA funds were allocated among Polish cities – whether, intuitively, only to key urban centres, or to smaller cities as well. The results illustrate that the repayable assistance of JESSICA was dispersed throughout the regions, although the degree of dispersion remains mixed across them. Almost half of the JESSICA funds was transferred to small and medium-sized cities. It was also found that the bulk of the assistance went to the projects that were implemented in cities situated within metropolitan areas of the regional capital cities.

Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimension of EU Cohesion Policy

The JESSICA initiative was set up to provide a more sustainable and efficient response to the needs of urban areas, as compared to non-repayable grants. Anchored in the literature on place-based policy and territorial cohesion, this paper addresses the question how the JESSICA funds were allocated among Polish cities – whether, intuitively, only to key urban centres, or to smaller cities as well. The results illustrate that the repayable assistance of JESSICA was dispersed throughout the regions, although the degree of dispersion remains mixed across them. Almost half of the JESSICA funds was transferred to small and medium-sized cities. It was also found that the bulk of the assistance went to the projects that were implemented in cities situated within metropolitan areas of the regional capital cities.

Affiliation:
Piotr Idczak: Poznań University of Economics and Business, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland; ORCID: 0000-0002-3754-8956; piotr.idczak@ue.poznan.pl
Karol Mrozik: Poznań University of Life Sciences, Department of Land Improvement, Environmental Development and Spatial Management, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań, Poland; ORCID: 0000-0003-2169-5430; karol.mrozik@up.poznan.pl
Ida Musiałkowska: Poznań University of Economics and Business, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland; ORCID: 0000-0002-7054-7648; ida.musialkowska@ue.poznan.pl
Agata Antczak-Stępniak

Zombie Developments in the Polish Residential Market – Their Causes and Consequences

“Zombie developments”, i.e. the problem of unfinished development projects, is an unrecognised phenomenon in Poland. In the USA, research on the causes, consequences and actions aimed to reduce the nuisance has been conducted for years. Therefore, the aim of this article is to show, through case studies, that the problem of “zombie developments” also occurs in Poland, causing many negative consequences for various entities. At the same time, this study is intended to help identify the causes of this phenomenon in Poland.

Zombie Developments in the Polish Residential Market – Their Causes and Consequences

“Zombie developments”, i.e. the problem of unfinished development projects, is an unrecognised phenomenon in Poland. In the USA, research on the causes, consequences and actions aimed to reduce the nuisance has been conducted for years. Therefore, the aim of this article is to show, through case studies, that the problem of “zombie developments” also occurs in Poland, causing many negative consequences for various entities. At the same time, this study is intended to help identify the causes of this phenomenon in Poland.

Affiliation:
Agata Antczak-Stępniak: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Investment and Real Estate, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, Poland; ORCID: 0000-0002-5858-2774; agata.antczak@uni.lodz.pl
Bartosz Czepil

Zjawisko korupcji w polskim samorządzie po 1989 roku – przegląd literatury

Artykuł opiera się na systematycznym przeglądzie literatury naukowej dotyczącej zjawiska korupcji w polskim samorządzie po 1989 r. Wyodrębniono w nim główne dyscypliny naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, scharakteryzowano źródła danych wykorzystywane przez badaczy, przedstawiono różnorodność problemów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin oraz główne wnioski z tych z badań. Artykuł kończą rekomendacje, w których postuluje się wzmocnienie interdyscyplinarności badań, podjęcie badań nad oddolnymi mechanizmami antykorupcyjnymi oraz politycznymi reperkusjami korupcji samorządowej.

The Phenomenon of Corruption in Poland’s Local Governments after 1989 – a Literature Review

The article is based on a systematic review of the scientific literature addressing the phenomenon of corruption in Poland’s local governments after 1989. It covers the leading scientific disciplines dealing with this issue and discusses the sources of research data, the diversity of research problems within the respective disciplines and their major conclusions. The article concludes with a recommendation of more robust interdisciplinarity and conducting research on both bottom-up anticorruption mechanisms and political repercussions of local government corruption.

Affiliation:
Bartosz Czepil: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Studiów Regionalnych, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, Polska; ORCID: 0000-0003-4907-795X; bczepil@uni.opole.pl
Mateusz Smolarski

Reaktywacje pasażerskich linii kolejowych w Polsce w latach 2000–2020

Badanie dotyczyło procesów reaktywacji pasażerskiego regionalnego ruchu kolejowego w Polsce w latach 2000–2020. Po przeprowadzonej przed 2000 r. redukcji sieci kolejowej zidentyfikowana została faza renesansu przewozów pasażerskich. W badanym okresie odtworzono przewozy na 63 odcinkach linii. Łączna długość reaktywowanych tras wynosiła 1992 km, z tego odcinki zelektryfikowane objęły 549 km sieci. Największe obszary koncentracji działań reaktywacyjnych zidentyfikowano w południowo-wschodniej oraz północnej Polsce. Na większości tras średnia prędkość wynosiła 65 km/h. Oferta przewozowa na 55% linii oparta była na więcej niż sześciu połączeniach dziennie. Rozpoznano również zjawisko niekonsekwencji – na 20 odcinkach spośród 63 tras zawieszony został ponownie ruch pasażerski. Wyznaczyć można trzy typy reaktywowanych tras, z których największy odsetek mają trasy ślepo zakończone. Zidentyfikowane procesy rekonstrukcji układów komunikacyjnych po 2000 r. stanowią kolejną fazę funkcjonowania przewozów kolejowych w Polsce, po ostatnim etapie intensywnego regresu i niedofinansowania.

Reactivation of Passenger Railway Lines in Poland in 2000–2020

The study discusses the processes of reactivation of passenger rail traffic in Poland in the years 2000–2020. After the reductions of the railroad network carried out before 2000, a renaissance of passenger transport could be observed. In the period under study, 63 sections of the railway lines were reconstructed. The total length of the reactivated routes was 1992 km, of which the electrified sections covered 549 km of the network. The largest areas of the concentration of reactivation activities were identified in south-eastern and northern Poland. The average speed on most routes was 65 km/h. The transport offer for 55% of the lines was based on more than six connections per day. Inconsistencies were also identified: out of 63 routes, passenger traffic was suspended again in 20 sections. Three types of reactivated routes can be identified, most of which are blindly terminated routes. The identified processes of reconstruction of traffic systems after 2000 represent yet another phase of railroad operations in Poland, after the previous phase of intensive regression and underfunding.

Affiliation:
Mateusz Smolarski: Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Instytut Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole, Polska; ORCID: 0000-0003-0363-5039; mateusz.smolarski@uni.opole.pl
Krystian Koliński

Wykluczenie transportowe uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wągrowieckiego

Polityka transportowa wymaga większego zróżnicowania terytorialnego – na poziomie lokalnym powinna być ściśle zintegrowana z polityką edukacyjną, zdrowotną i społeczną. Takie podejście do polityki transportowej stanowiło przyczynek do badań oraz wyznaczyło ich obszar: badania przeprowadzono wśród młodzieży szkolnej, a ich celem, podobnie jak celem niniejszego artykułu, było określenie poziomu dostępności szkół ponadpodstawowych w powiecie wągrowieckim za pomocą publicznego transportu zbiorowego. Wielu mieszkańców wsi i małych miast jest zmuszonych do korzystania z samochodu, w przeciwnym razie czekają ich utrudnienia w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej czy lepiej płatnej pracy.

Transport Exclusion of Secondary School Students in the Wągrowiec District

Transport policy requires greater territorial differentiation; at the local level, it should be closely integrated with education, health and social policies. This approach to transport policy contributed to the research and determined its area – the research was carried out among school students, and its aim (and that of this article) was to determine the accessibility of secondary schools in the Wągrowiec district via public transport. Many inhabitants of villages and small towns are forced to have a car or else face a whole host of difficulties. The most common difficulties include access to education, health care or better paid work.

Affiliation:
Krystian Koliński: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Polska; ORCID: 0000-0003-1547-0147; kolin@amu.edu.pl
Anna Lis, Adrian Lis

Relationships Between Geographical and Virtual Proximity in Cluster Organisations

The purpose of the paper is to explore the relationships between geographical and virtual proximity in cluster organisations (COs). The authors report the findings from a qualitative study conducted in four COs in Poland. The basic technique for collecting and analysing data was an in-depth individual interview and qualitative content analysis. The research has shown that the relationships between geographical and virtual proximity depend on the cooperation level and the role of the CO. The findings presents a broader view on cluster cooperation as a phenomenon based on geographical proximity which facilitates personal interactions, but needs to be supported by various ICT tools.

Relationships Between Geographical and Virtual Proximity in Cluster Organisations

The purpose of the paper is to explore the relationships between geographical and virtual proximity in cluster organisations (COs). The authors report the findings from a qualitative study conducted in four COs in Poland. The basic technique for collecting and analysing data was an in-depth individual interview and qualitative content analysis. The research has shown that the relationships between geographical and virtual proximity depend on the cooperation level and the role of the CO. The findings presents a broader view on cluster cooperation as a phenomenon based on geographical proximity which facilitates personal interactions, but needs to be supported by various ICT tools.

Affiliation:
Anna Lis: Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland; ORCID: 0000-0002-1527-7796; anna.lis@pg.edu.pl
Adrian Lis: Collegium Civitas, plac Defilad 1, XII piętro, 00-901 Warszawa, Poland; ORCID: 0000-0003-4801-704X; adrian.lis@civitas.edu.pl
Wojciech Tomasz Modzelewski

Stanisław Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin (recenzja)