On our page we use cookies  which make it possible to save information on a users device. Please, read  our privacy policy and the description how to block the cookies. By continuing to look through our page you express your consent to leave the cookies according to the current setting of your browser.

Allow
Please enter 3 chars at least

Archive

Issue:

1(95)2024

Tomasz Skica, Lejla Lazović-Pita, Ademir Abdić

The Determinants of Sub-Central Government’s Efficiency: The Case of Polish Districts

Academic research indicates that total or current expenditures have been most commonly used in sub-central or local government’s efficiency analysis as dependent variables, and a proxy for the cost of service provision. Our research applied in the case of Polish districts for 2019 and 2020 indicates two important results: firstly, regardless of whether total or current expenditures have been used, the determinants indicate the same direction of impact, and, secondly, the COVID-19 pandemic did not change the direction of the impact. The regression results confirm the positive direction that the administrative, educational, protection, and safety variables have on dependent variables.

The Determinants of Sub-Central Government’s Efficiency: The Case of Polish Districts

Academic research indicates that total or current expenditures have been most commonly used in sub-central or local government’s efficiency analysis as dependent variables, and a proxy for the cost of service provision. Our research applied in the case of Polish districts for 2019 and 2020 indicates two important results: firstly, regardless of whether total or current expenditures have been used, the determinants indicate the same direction of impact, and, secondly, the COVID-19 pandemic did not change the direction of the impact. The regression results confirm the positive direction that the administrative, educational, protection, and safety variables have on dependent variables.

Affiliation:
Tomasz Skica: Department of Entrepreneurship, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Sucharskiego Street 2, 35-225 Rzeszów, Poland; ORCID: 0000-0002-5620-610X; tskica@wsiz.edu.pl
Lejla Lazović-Pita: Department of Finance, School of Economics and Business, University of Sarajevo, Trg oslobodjenja 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; ORCID: 0000-0001-9421-1842; lejla.lazovic@efsa.unsa.ba
Ademir Abdić: Department of Department of Quantitative Economics, School of Economics and Business, University of Sarajevo, Trg oslobodjenja 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; ORCID: 0000-0002-9635-457X; ademir.abdic@efsa.unsa.ba
Khrystyna Prytula, Ewa Łaźniewska, Anna Maksymenko, Yaroslava Kalat, Olha Demedyuk

Increasing Local Community Resilience in the EU-Ukraine Cross-Border Area

Nowadays, the development of local communities is hindered by crises, external shocks, and disturbance. Under such circumstances, an important characteristic is their resilience, i.e. the ability to withstand negative external influences and ensure further growth. Border communities are particularly sensitive to external stresses stemming from geopolitical and economic changes. The article aims to identify key determinants and indicators of territorial community resilience in the EU-Ukraine cross-border area. The methodological foundations of the research comprise the main provision of economic theory, regional development, and spatial economy theory, etc. The methods of comparative, economic, and statistical analysis are used in the study of various dimensions of community resilience. The main results of the study of the peculiarities of socioeconomic development of Ukraine’s border communities and existing opportunities for the use of instruments of cross-border cooperation derive from a sociological survey based on the expert opinion method.

Increasing Local Community Resilience in the EU-Ukraine Cross-Border Area

Nowadays, the development of local communities is hindered by crises, external shocks, and disturbance. Under such circumstances, an important characteristic is their resilience, i.e. the ability to withstand negative external influences and ensure further growth. Border communities are particularly sensitive to external stresses stemming from geopolitical and economic changes. The article aims to identify key determinants and indicators of territorial community resilience in the EU-Ukraine cross-border area. The methodological foundations of the research comprise the main provision of economic theory, regional development, and spatial economy theory, etc. The methods of comparative, economic, and statistical analysis are used in the study of various dimensions of community resilience. The main results of the study of the peculiarities of socioeconomic development of Ukraine’s border communities and existing opportunities for the use of instruments of cross-border cooperation derive from a sociological survey based on the expert opinion method.

Affiliation:
Khrystyna Prytula: State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Sector of Cross-Border Cooperation, Kozelnytska str. 4, 79026 Lviv, Ukraine; ORCID: 0000-0003-3846-2393; khrystynka.prytula@gmail.com
Ewa Łaźniewska: Poznań University of Economics and Business, Department of Business Activity and Economic Policy, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland; ORCID: 0000-0002-2784-2190; ewa.lazniewska@ue.poznan.pl
Anna Maksymenko: State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Sector of Cross-Border Cooperation, Kozelnytska str. 4, 79026 Lviv, Ukraine; ORCID: 0000-0002-4014-6501; annusja@gmail.com
Yaroslava Kalat: State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Sector of Cross-Border Cooperation, Kozelnytska str. 4, 79026 Lviv, Ukraine; ORCID: 0000-0003-0390-6986; syaya@ukr.net
Olha Demedyuk: State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Sector of Cross-Border Cooperation, Kozelnytska str. 4, 79026 Lviv, Ukraine; ORCID: 0000-0002-1942-2161; olya_demedyuk@ukr.net
Grzegorz Gorzelak

„Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski 1981–1983” – wnioski i inspiracje

Artykuł przedstawia dorobek „Diagnozy stanu gospodarki przestrzennej Polski”, opracowanej w latach 1981–1983, w której krytycznej analizie poddano efekty trzydziestoletniego oddziaływania zasad budowy socjalizmu na gospodarkę przestrzenną Polski. Efekty te są odniesione do elementów obecnego stanu gospodarki przestrzennej kraju, co prowadzi do konkluzji, że wiele z ówczesnych niekorzystnych zjawisk i procesów występuje także obecnie, po 30 latach gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego. Artykuł kończy propozycja podjęcia badań nad współczesnymi uwarunkowaniami rozwoju kraju.

“The Diagnosis of the State of Poland’s Spatial Economy in the Period of 1981–1983” – Conclusions and Inspirations

The article presents the achievements of the “Diagnosis of the state of Poland’s spatial economy”, developed in 1981–1983, which critically analyses the effects of the thirty-year impact of the principles of building socialism on Poland’s spatial economy. These effects are related to the elements of the current state of the country’s spatial management, which leads to the conclusion that many of the unfavourable phenomena and processes of that time also occur today, after 30 years of market economy and the democratic system. The article ends with a proposal of research on the contemporary spatial conditions of the country’s development.

Affiliation:
Grzegorz Gorzelak: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; ORCID: 0000-0001-5605-8314; gorzelak@post.pl
Agata Mróz

Upodmiotowienie obszarów wiejskich w kontekście ewolucji polityki spójności Unii Europejskiej

Celem opracowania jest sprawdzenie, w jaki sposób i na jakim etapie ewolucji polityki spójności obszary wiejskie zostały do niej włączone, w wyniku czego uzyskały przestrzeń do wzmacniania swojej podmiotowości. Rozważaniom poddano także rolę instrumentu terytorialnego – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Weryfikację problemu badawczego przeprowadzono, sięgając po przegląd literatury i dokumentów legislacyjnych UE oraz materiał empiryczny z dwóch projektów ewaluacyjnych. Wskazano, że poszerzenie zakresu polityki spójności o cel spójności terytorialnej miało szczególne znaczenie dla obszarów wiejskich. W perspektywie finansowej 2014–2020 dzięki terytorializacji polityki spójności – postrzeganej dotychczas jako głównie miejskiej – obszary wiejskie mogły zacząć w niej uczestniczyć. Udowodniono, że RLKS wzmacnia poczucie sprawstwa społeczności lokalnych.

Empowering of Rural Areas Due to the Evolution of EU Cohesion Policy

The aim of the study is to examine how and at what stage in the evolution of the cohesion policy rural areas have been incorporated, thus gaining space for empowerment. The role of the territorial instrument, CLLD, will also be considered. The research problem was verified through a review of literature and EU legislative documents as well as empirical material from two evaluation projects. It was found out that the extension of the cohesion policy to include the objective of territorial cohesion was of particular importance for rural areas. In the 2014–2020 financial perspective, due to the territorialisation of cohesion policy – previously perceived as mainly urban – rural areas were considered for participation. CLLD has been proven to strengthen the sense of empowerment of local communities.

Affiliation:
Agata Mróz: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska; ORCID: 0000-0003-4665-482X; amroz@irwirpan.waw.pl
Paweł Swianiewicz

Ewolucja stylów lokalnego przywództwa politycznego. Luka między preferencjami mieszkańców a ich postrzeganiem faktycznego zachowania burmistrzów (prezydentów) miast w Polsce

Artykuł ma na celu poznanie preferencji mieszkańców Polski i postrzegania przez nich faktycznych stylów lokalnego przywództwa politycznego w Polsce w minionych dekadach. W szczególności analizuje się w nim wielkość luki pomiędzy preferowanymi i postrzeganymi stylami przywództwa. W artykule wykorzystuje się klasyfikację opracowaną przez Petera Johna i Alistaira Cole’a, wyróżniającą style bossowski, wizjonerski, zachowawczy i koncyliacyjny. Podstawowy materiał empiryczny pochodzi z ogólnopolskiego sondażu mieszkańców przeprowadzonego w grudniu 2022 r. oraz z badań ankietowych w kilku miastach – studiach przypadków – przeprowadzonych wiosną i latem 2023 r. Dodatkowo wykorzystano wcześniej publikowane wyniki badań prowadzonych za pomocą zbliżonych metod. Wyniki wskazują na rosnące preferencje dotyczące stylu koncyliacyjnego, zakładającego inkluzywność, zarówno jeśli chodzi o wybór celów strategicznych, jak i sposoby realizacji polityk miejskich. Wielkość „luki oczekiwań” wyjaśniana jest za pomocą cech społeczno-demograficznych respondentów (wiek, wykształcenie) oraz wielkości miasta. Młodsi oraz lepiej wykształceni respondenci w szczególnie dużym stopniu oczekują, że burmistrzowie będą chcieli angażować różnych interesariuszy w tworzenie i wdrażanie polityk lokalnych, a jednocześnie są bardziej krytyczni w ocenie rzeczywistych zachowań władz lokalnych.

The Evolution of Styles of Local Political Leadership: The Gap Between the Citizens’ Preferences and Their Perceived Styles of Leadership of Polish City Mayors

This article aims to explore residents’ preferences and perceptions of the actual styles of local political leadership in Poland over the past decades. In particular, it analyses the size of the gap between preferred and perceived leadership styles. The paper uses a classification developed by Peter John and Alistair Cole distinguishing city boss, visionary, care-taker, and consensus facilitator styles. The primary empirical material comes from a nationwide survey of residents conducted in December 2022 and surveys in a few case study cities conducted in the spring and summer of 2023. In addition, previously published results from surveys conducted using similar methods are used. The results indicate a growing preference for consensus facilitator style, assuming an inclusive style for both policy preparation and policy implementation. The size of the ‘expectations gap’ is explained by the socio-demographic characteristics of the respondents (age, education) and the size of the city. Younger and better educated respondents have a particularly high expectation that mayors should involve different stakeholders in the preparation and implementation of local policies, while at the same time being more critical in assessing the actual behaviour of local authorities.

Affiliation:
Paweł Swianiewicz: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0002-1890-6738; pawel.swianiewicz@upwr.edu.pl
Martyna Sydorów

Funkcjonowanie połączeń transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka a zjawisko wykluczenia transportowego

Celem artykułu jest przedstawienie skomunikowania transportem zbiorowym miejscowości położonych w granicach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka (MOF S-U) z miastami-rdzeniami (Słupskiem i Ustką) oraz wskazanie obszarów, na których może dochodzić do zjawiska wykluczenia transportowego. Sieć połączeń komunikacji publicznej na tym terenie nie odpowiada na potrzeby kierowane przez mieszkańców do decydentów jednostek samorządów terytorialnych, co może ograniczać ich możliwości przemieszczania się, zwłaszcza w weekendy. Podczas przeprowadzonego badania dokonano analizy literatury przedmiotu, dokumentów na poziomach lokalnym i regionalnym, danych zawartych w rozkładach jazdy oraz zastosowano „wizualizacje” GIS. Niedostateczne skomunikowanie komunikacją zbiorową obszaru wpływa na ograniczoną dostępność transportową, a w konsekwencji może prowadzić do wykluczenia transportowego.

The Functioning of Public Transport Connections in the Słupsk–Ustka Functional Urban Area and the Phenomenon of Transport Exclusion

The aim of the article is to present the communication by public transport of the towns located within the boundaries of the Municipal Functional Area of Słupsk–Ustka (MOF S–U) with the core cities (Słupsk and Ustka) and to indicate the areas where the phenomenon of transport exclusion may occur. The public transportation network in the area does not meet the needs directed by the residents to local authority decision-makers, which may limit their ability to get around, especially on weekends. During the study, the literature on the subject, documents at local and regional levels, and data contained in timetables were analysed as well as the GIS visualisations were used. Insufficient communication with public transport in the area results in limited transport accessibility and, consequently, may lead to transport exclusion.

Affiliation:
Martyna Sydorów: Uniwersytet Gdański, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Polska; ORCID: 0000-0002-1127-0693; martyna.sydorow@phdstud.ug.edu.pl
Katarzyna Kuzara, Robert Szmytkie

Próba oszacowania rzeczywistej liczby ludności w strefie podmiejskiej Wrocławia

Strefa podmiejska Wrocławia charakteryzuje się dynamicznymi zmianami liczby mieszkańców oraz wzmożonym ruchem budowlanym. Tempo dokonujących się przemian nie do końca znajduje jednak odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach ludnościowych, opierających się na danych meldunkowych, prezentujących znacznie niższą liczbę ludności, niż w rzeczywistości zamieszkuje gminy znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie Wrocławia. Celem artykułu jest oszacowanie rzeczywistej liczby ludności zamieszkującej strefę podmiejską Wrocławia dla danych z lat 2012/2013 i 2020 oraz ukazanie stopnia zróżnicowania zachodzących przemian w poszczególnych miejscowościach. Szacowania wielkości populacji dokonano na podstawie autorskiej metody, polegającej na agregacji i porównaniu danych statystycznych o zameldowaniach z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz wektorowych danych przestrzennych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Według szacunku w analizowanym okresie (lata 2012/2013 i 2020) w strefie podmiejskiej Wrocławia odnotowano ponad dwukrotnie większy wzrost liczby ludności, niż wskazują na to oficjalne dane statystyczne. Największym poziomem niedoszacowania rzeczywistej liczby mieszkańców charakteryzowały się miejscowości położone w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych oraz znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie miasta, w których najwcześniej obserwowano rozwój procesu suburbanizacji.

An Attempt to Estimate the Actual Population in the Suburban Zone of Wrocław

The suburban zone of Wroclaw is characterised by dynamic population changes and increased construction traffic. However, the pace of the changes taking place is not fully reflected in official population statistics, based on registration data, presenting a much lower population than actually resides in the suburban municipalities. The purpose of the article is to estimate the actual population of the Wroclaw suburban zone for data from 2012/13 and 2020, and to show the degree of the differentiation of the population transition taking place in individual reference units. The estimation of the population size was made on the basis of the author’s method, based on the aggregation and comparison of statistical data on registrations from the register of the General Electronic System of Population Registration (PESEL) and vector spatial data from the Database of Topographic Objects (BDOT10k). From 2012/13 to 2020, the population of suburban zone of Wrocław almost doubled compared to official statistics data. The highest level of the underestimation of the actual population was observed in villages located near main communication routes and in the closet vicinity to Wrocław city. Those are places where the suburbanistion processes were observed the earliest.

Affiliation:
Katarzyna Kuzara: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0002-6715-4237; katarzyna.kuzara2@uwr.edu.pl
Robert Szmytkie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska; ORCID: 0000-0001-6415-9342; robert.szmytkie@uwr.edu.pl
Maciej J. Nowak

Jacek Rudewicz, Paweł Czapliński, Marketing miejsc. Ujęcie przestrzenne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023, 196 s.
Affiliation:
Maciej J. Nowak: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny, Katedra Nieruchomości, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin; ORCID: 0000-0001-8149-8995; macnowak@zut.edu.pl