Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zezwalaj
Wprowadź minimum 3 znaki

Archiwum

Numer:

3(89)/2022

Olha Skyba, Yurii Liannoi, Yuliia Tonkopei, Olha Lianna

The Establishment of the Public Health System in the Light of the COVID-19 Pandemic as a Condition of National Security (Experience Acquired Before the War)

The authors have determined that the healthcare system is on the verge of collapse, as it is unable to meet the population’s growing needs for medical care. An analysis of demographic situation and health indices of the adult population in the north-eastern region of Ukraine (based on the example of the Sumy region) was carried out. The study confirms the number of deaths caused by COVID-19, the growth of new cases of coronavirus, and the excessive burden on primary care physicians and infectious disease specialists. It has been determined that the negative state of the domestic healthcare system is due to the shortcomings of public administration and organisation of this system in terms of COVID-19. One of the most important priorities of public policy should be to preserve and strengthen the health of the population, the development of intersectoral cooperation on the principle of ‘healthcare – in all state policies’, and the priority of the nation itself, i.e. the formation of healthy behaviour.

The Establishment of the Public Health System in the Light of the COVID-19 Pandemic as a Condition of National Security (Experience Acquired Before the War)

The authors have determined that the healthcare system is on the verge of collapse, as it is unable to meet the population’s growing needs for medical care. An analysis of demographic situation and health indices of the adult population in the north-eastern region of Ukraine (based on the example of the Sumy region) was carried out. The study confirms the number of deaths caused by COVID-19, the growth of new cases of coronavirus, and the excessive burden on primary care physicians and infectious disease specialists. It has been determined that the negative state of the domestic healthcare system is due to the shortcomings of public administration and organisation of this system in terms of COVID-19. One of the most important priorities of public policy should be to preserve and strengthen the health of the population, the development of intersectoral cooperation on the principle of ‘healthcare – in all state policies’, and the priority of the nation itself, i.e. the formation of healthy behaviour.

Afiliacja:
Olha Skyba: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Department of Public Health and Biomedical Foundations of Physical Culture; Romenska 87 str. 40002, Sumy, Ukraine; ORCID: 0000-0003-4214-4515; skybaolha@gmail.com
Yurii Liannoi: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Department of Health, Physical Therapy, Rehabilitation and Ergotherapy; Romenska 87 str. 40002, Sumy, Ukraine; ORCID: 0000-002-3498-3960; sumdpu@sspu.edu.ua
Yuliia Tonkopei: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Department of Public Health and Biomedical Foundations of Physical Culture; Romenska 87 str. 40002, Sumy, Ukraine; ORCID: 0000-0002-9093-2180; ulcer130685@gmail.com
Olha Lianna: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Department of Health, Physical Therapy, Rehabilitation and Ergotherapy; Romenska 87 str. 40002, Sumy, Ukraine; ORCID: 0000-0002-4467-7166; lann_olga@ukr.net
Oksana Zakharova, Galyna Lopushnyak, Kateryna Skibska

Current Trends in the Development of the Ukrainian Labour Market

The results of this study substantiate and compare the trends observed in the global labour market and the corresponding trends in the Ukrainian labour market in 2017–2022. With regard to the annual trend specification, this study has established the extent to which the Ukrainian labour market participants focus on the key areas of its development and has identified the problematic aspects that hinder the socio-economic recovery of the country. These findings have important implications for substantiating the course for the strategic development of the Ukrainian labour market, which should form the base for enhancing both life quality for the population and the socio-economic growth of the country.

Current Trends in the Development of the Ukrainian Labour Market

The results of this study substantiate and compare the trends observed in the global labour market and the corresponding trends in the Ukrainian labour market in 2017–2022. With regard to the annual trend specification, this study has established the extent to which the Ukrainian labour market participants focus on the key areas of its development and has identified the problematic aspects that hinder the socio-economic recovery of the country. These findings have important implications for substantiating the course for the strategic development of the Ukrainian labour market, which should form the base for enhancing both life quality for the population and the socio-economic growth of the country.

Afiliacja:
Oksana Zakharova: Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Management, Faculty of Economics and Management, Cherkasy State Technological University; Shevchenko Blvd, 460, Cherkasy, Ukraine, 18030; ORCID: 0000-0001-5793-6203; bonheur5576@gmail.com
Galyna Lopushnyak: Doctor of Economics, Professor, Department of Socioeconomics and Personnel Management, Faculty of Personnel Management, Sociology and Psychology; Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Peremogy Avenue, 54/1, Kyiv, Ukraine, 03057; ORCID: 0000-0001-8576-6440; halstep@ukr.net
Kateryna Skibska: PhD of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Socioeconomics and Personnel Management, Faculty of Personnel Management, Sociology and Psychology; Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Peremogy Avenue, 54/1, Kyiv, Ukraine, 03057; ORCID: 0000-0002-5261-5483; skibska@dopomoga.org.ua
Oksana Kravchuk, Iryna Varis, Alexey Subochev

The Development of the Labour Market Digital Ecosystem in Ukraine

The article is devoted to researching the Labour Market Digital Ecosystem (LMDES) in terms of its effect on the recruitment process during the remote work outspread. The research aims at analysing remote staff attraction through job portals using the Job board software and determining their impact on recruitment. The LMDES applies automation of the staff searching and selecting, scouring for employment opportunities, and the remote interaction with employers, recruiting agencies, applicants, and job seekers in the digital environment. The creation of a virtual space for such an effective interaction can be realised through a Job board software.

The Development of the Labour Market Digital Ecosystem in Ukraine

The article is devoted to researching the Labour Market Digital Ecosystem (LMDES) in terms of its effect on the recruitment process during the remote work outspread. The research aims at analysing remote staff attraction through job portals using the Job board software and determining their impact on recruitment. The LMDES applies automation of the staff searching and selecting, scouring for employment opportunities, and the remote interaction with employers, recruiting agencies, applicants, and job seekers in the digital environment. The creation of a virtual space for such an effective interaction can be realised through a Job board software.

Afiliacja:
Oksana Kravchuk: Associate Professor, PhD in Economics; Department of Socioeconomics and Personnel Management, National University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; 54/1 Peremohy Avenue, Kyiv, Ukraine, 03057; ORCID: 0000-0002-6337-7759; oksana.kravchuk@kneu.edu.ua
Iryna Varis: Associate Professor, PhD in Economics; Socioeconomics and Personnel Management Department, National University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; 54/1 Peremohy Avenue, Kyiv, Ukraine, 03057; ORCID: 0000-0002-9502-5045; iryna.voloboieva@kneu.edu.ua
Alexey Subochev: Associate Professor, PhD in Economics; Department of International Finance, National University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; 54/1 Peremohy Avenue, Kyiv, Ukraine, 03057; ORCID: 0000-0003-2316-6735; subochev.alexey@gmail.com
Szymon Wójcik

Czynniki warunkujące wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach – przykłady miast polskich

W przedstawionym badaniu dokonano analizy czynników determinujących wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach mieszkańców: Białegostoku, Gdańska, Krakowa i Warszawy. Została ona przeprowadzona na podstawie danych z badań jakości życia zebranych przez Eurostat w 2019 r. Otrzymane rezultaty wskazały na istotność wpływu czynników społeczno-demograficznych na prawdopodobieństwo wyboru samochodu. Ważnymi predyktorami okazały się także opinie mieszkańców w zakresie odczuwanej satysfakcji z jakości powietrza i poziomu hałasu w mieście oraz oceny jakości funkcjonowania transportu publicznego. Wykorzystane w pracy podejście metodyczne pozwoliło na uwzględnienie w modelu homogeniczności preferencji mieszkańców poszczególnych miast odnośnie do wyboru samochodu jako codziennego środka lokomocji.

Factors Determining the Choice of Car as a Daily Travel Mode in Selected Polish Cities

The study aimed to examine the determinants of car choice in daily trips of the inhabitants of four Polish cities: Białystok, Gdańsk, Kraków, and Warszawa. Data from the Eurostat’s Quality of Life 2019 study was used to achieve this goal. The results of the empirical exercise revealed that the main factors affecting travel mode choice included the respondents’ socio-demographic characteristics. The perceived satisfaction with air quality, the city’s noise level, and public transport quality were found among the important predictors of car choice. The homogeneity of travel mode preferences at the city level was also analysed.

Afiliacja:
Szymon Wójcik: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; ORCID: 0000-0002-6796-5734; szymon.wojcik@uni.lodz.pl
Dominika Hołuj, Monika Murzyn-Kupisz

Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców

Oprócz tradycyjnych targów mody rozumianych jako imprezy o specjalistycznym, branżowym charakterze adresowane do wąskiego grona odbiorców biznesowych, w ostatnich latach w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, rośnie popularność wydarzeń modowych o charakterze targów B2C (business-to-consumer) będących okazją do bezpośredniego nabywania odzieży pozwalającej na wyrażanie kulturowej dystynkcji, ale także przyjemnego spędzenia czasu wolnego, nawiązywania i wzmacniania więzi społecznych oraz pokazywania się na miejskiej scenie. Imprezy te doskonale wpisują się w szersze zjawiska występujące we współczesnych miastach, takie jak festiwalizacja przestrzeni miejskiej, rozwój gospodarki doświadczeń i ekologizacja konsumpcji. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w kontekście polskim. Proponując jego systematyzację według rodzaju wydarzeń oraz miejsc, w których się odbywają, pokazano międzymiejską i wewnątrzmiejską specyfikę przestrzenną modowych imprez targowych o charakterze B2C w zależności od ich typu, zwracając uwagę na główne ośrodki oraz istotne czynniki i uwarunkowania ich lokalizacji

The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland

Apart from traditional fashion trade fairs understood as specialist events addressed to a limited number of business clients, a growing popularity of B2C fashion fairs has been observed in recent years in Poland, in particular in large cities. Such events provide opportunities for purchasing unique clothing, offering possibilities for cultural distinction but also for spending leisure time, engaging in social interactions, and participating in urban arenas. They are in line with broader phenomena such as the festivalisation of urban space, the development of the experience economy, and the ecologisation of consumption. The aim of this article is to show the scope of this phenomenon in the Polish context. Proposing a typology according to this sort of fashion events as well as places where they occur, the authors attempt to show the intraurban and interurban specificity of fashion fairs, pointing to main centres and important factors of their location.

Afiliacja:
Dominika Hołuj: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; ORCID: 0000-0001-8532-4052; holujd@uek.krakow.pl
Monika Murzyn-Kupisz: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków; ORCID: 0000-0002-8482-970X; monika.murzyn-kupisz@uj.edu.pl
Mateusz Długosz, Robert Szmytkie

Obszary wiejskie w systemie migracji wewnętrznych w Polsce

Celem opracowania jest wskazanie znaczenia obszarów wiejskich w systemie migracji międzygminnych w Polsce. Migracje wewnętrzne na obszarach wiejskich zostały przeanalizowane dla lat 1995–2019, ze szczególnym uwzględnieniem stanu migracji rejestrowanych w 2019 r. W opracowaniu wykorzystano podstawowe wskaźniki określające natężenie migracji, które pozwoliły stwierdzić, że obszary wiejskie odgrywają istotną rolę w systemie migracji wewnętrznych w Polsce, przyczyniając się do redystrybucji przestrzennej ludności. Wpływ ten jest jednak zróżnicowany, ponieważ z jednej strony obserwuje się silny wpływ suburbanizacji na procesy migracyjne na obszarach wiejskich w strefach podmiejskich dużych i średnich miast w Polsce, z drugiej zaś strony widoczny jest odpływ migracyjny wywołany niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną w przypadku peryferii zewnętrznych i wewnętrznych.

Rural Areas in the System of Inter-Communal Migrations in Poland

The aim of the study is to indicate the importance of rural areas in the system of inter-communal migrations in Poland. Internal migration in rural areas was analysed for the years 1995–2019, with particular focus on the state of migration registered in 2019. The study used basic indicators determining the intensity of migration, which made it possible to conclude that rural areas play an important role in the system of internal migration in Poland, contributing to the spatial redistribution of population. However, this influence varies due to the fact that, on the one hand, there is a strong influence of suburbanisation on migration processes in rural areas in suburban zones of large and medium-sized cities in Poland. On the other hand, migration outflows caused by an unfavourable socio-economic situation are visible in the case of external and inner peripheries.

Afiliacja:
Mateusz Długosz: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław; mateusz.dlugosz@uwr.edu.pl
Robert Szmytkie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, plac Uniwersytecki 1, 50–137 Wrocław; robert.szmytkie@uwr.edu.pl
Paweł Swianiewicz

Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, Kristof Steyvers (red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe, Routledge, London, New York 2022, 534 s.
Afiliacja:
Paweł Swianiewicz: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych; pawel.swianiewicz@upwr.edu.pl
Roman Szul

Elena Chebankova, Piotr Dutkiewicz (red.), Civilizations and World Order, Routledge, New York 2022, 174 s.
Afiliacja:
Roman Szul: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG); r.szul@uw.edu.pl
Janina Kotlińska

Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka‑Bartkowiak, Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, 290 s.
Afiliacja:
Janina Kotlińska: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Finansów